Start Archiwum CKPL

Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych


Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych zostało powołane do życia w październiku 2003 r. przez rektora ówczesnej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Jego siedzibą był Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach. Od chwili utworzenia, jednostka ta za cel swoich działań wytyczyła stworzenie możliwości podwyższenia kwalifikacji jak największej liczby właścicieli przedsiębiorstw leśnych i ich pracowników. Do końca 2006 roku Centrum przeszkoliło 250 przedsiębiorców na Studium Przedsiębiorczości Leśnej i około 1000 pracowników przedsiębiorstw leśnych.

W 2006 roku Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych w Poznaniu otrzymało tytuł Instytucji Roku, szczególnie zasłużonej dla polskiego leśnictwa.

Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych zostało wyróżnione za "podnoszenie standardów wykonawstwa prac leśnych przez prowadzenie szkoleń na doskonałym poziomie merytorycznym, pozyskanie dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych oraz wzbudzanie wśród przedsiębiorców leśnych olbrzymiego zainteresowania uczestnictwem w kursach".

Zajęcia w Centrum Kształcenia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Wydziału Leśnego, pracowników Lasów Państwowych, przedstawicieli Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i specjalistów spoza Lasów Państwowych. Program realizowany jest w ramach dwóch bloków przedmiotowo-tematycznych:

I. Zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej obejmujące: hodowlę lasu, użytkowanie lasu ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii pozyskiwania i zrywki drewna oraz sortymentacji i wykorzystania drewna, ochronę lasu, maszyny, urządzenia i narzędzia leśne a także bezpieczeństwo pracy w leśnictwie.

II. Zagadnienia prawno-ekonomiczne obejmujące: podstawowe regulacje kodeksu handlowego, prawa pracy i prawa podatkowego oraz zamówień publicznych, przepisy wewnętrzne Lasów Państwowych, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem, zasady prowadzenia ewidencji podatkowej, program wspierania małej i średniej przedsiębiorczości i programy pomocowe Unii Europejskiej, kalkulację kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa i pracy maszyn leśnych.

Od 01.11.2009 r. realizowany jest drugi w historii CKPL projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny "Rozwój kapitału ludzkiego w firmach leśnych". Projekt ma na celu dostosowanie przedsiębiorstw leśnych do aktualnych wymogów gospodarki i postępu technologicznego poprzez kształtowanie kompetencji ich kadr. Dofinansowanie pokryje 80% kosztów szkoleń. Projekt zakłada przeszkolenie 1007 osób: właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw. Aktualnie przeszkolilismy 900 osób. Planowana liczba osób do przeszkolenia wynosi:

  • Kurs przedsiębiorczości leśnej - 60,
  • Kurs dla drwali-operatorów pilarki - 84,
  • Szkolenie „Nowoczesne technologie w pozyskiwaniu drewna” – 320,
  • Szkolenie” Pielęgnacja upraw i młodników” – 320,
  • Kurs operatora harwestera 24
  • Kurs operatorów forwardera 24,
  • Szkolenie „Dotacje unijne dla firm leśnych” – 175,

Liczba osób, które uzyskają nowe uprawnienia zawodowe – uprawnienia do pracy w zawodzie drwal-operator pilarki – 84, uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi i eksploatacji żurawi przeładunkowych do drewna zamontowanych na pojazdach samochodowych, przyczepach i maszynach leśnych typu forwarder, harwester – 48. Łącznie w ramach w/w szkoleń – 132 osoby.

Jednostka realizująca: Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu
Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Finansowanie: 80% Europejski Fundusz Społeczny, 20% uczestnicy szkoleń
Działanie: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Nr i nazwa poddziałania: 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Data rozpoczęcia projektu: 01.11.2009
Data zakończenia projektu: 31.10.2011

Nr umowy: UDA-POKL.02.01.01-00-775/09
Nr projektu: WND-POKL.02.01.01-00-775/09
Uczestnicy: pracownicy mikro, małych  przedsiębiorstw.