Start RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowychNINIEJSZYM OŚWIADCZAMY, ŻE POSIADAMY STATUS DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY W ROZUMIENIU ART. 4c USTAWY Z DNIA 8 marca 2013r. O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH.


Informuję, że:


1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice

ul. Kasztanowa 2A

63-645 Łęka Opatowska

reprezentowany przez Dyrektora mgr inż. Iwo Gałeckiego.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2)       Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:

mgr inż. Tomasz Napierała

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)       Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie:
a) w przypadku udzielonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO:   
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) w przypadku zawarcia umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) w przypadku rejestrowania wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Administratora danych osobowych oraz zabezpieczenia mienia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

4)       Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępniane innym odbiorcom - firmom świadczącym usługi u Administratora (usługi informatyczne, monitoring) oraz organom publicznym, instytucjom i podmiotom uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (umowa, rekrutacja) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.

7)       Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).

8)       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy, wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu.

10)   Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z monitoringiem wizyjnym.

Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.