Start Informacje ogólne Zadania statutowe Doświadczalnictwo

Monitoring stanu wód w lasach LZD Siemianice


W 1997 roku Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji (IMKŚiG) podjął współpracę z Leśnego Zakładu Doświadczalnego (LZD) Siemianice w zakresie badań nad gospodarką wodną obszarów leśnych. Wówczas to na zlecenie LZD wykonana została inwentaryzacja zasobów wodnych i ocena gospodarki wodnej i retencji na obszarach leśnych tegoż Zakładu. Praca obejmowała między innymi inwentaryzację urządzeń melioracyjnych oraz ocenę ich stanu. Objętych nią było wówczas ponad 100 km rowów melioracyjnych, ponad 250 przepustów i kilkadziesiąt innych urządzeń wodno-melioracyjnych takich jak zastawki, syfony czy mnichy. Wyniki tych prac oraz zalecenia odnośnie eksploatacji urządzeń melioracyjnych i gospodarki wodnej zostały przedstawione w opracowaniu „Inwentaryzacja Zasobów wodnych i gospodarka tymi zasobami oraz retencja wodna w lasach Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice” i były też referowane Międzynarodowej Konferencji „Las i woda” w maju 1998 roku. Rozpoczęta w 1997 roku z LZD Siemianice współpraca pozwoliła w dalszych latach na realizację kilku projektów badawczych. W latach 1999-2001 IMKŚiG realizował projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych nt.: „Gospodarka wodna i możliwości jej kształtowania w mikrozlewniach leśnych”. Na wybranych ciekach zostały wówczas zainstalowane między innymi 3 koryta hydrometryczne Parschalla i 4 przelewy trójkątne Thompsona, na których podjęto ciągłą, limnigraficzną rejestrację stanów wody. Ponadto na obszarach kilku zlewni założono łącznie 151 studzienek do pomiarów stanów wód gruntowych. Przeprowadzono też niezbędne prace gleboznawcze, geodezyjne i badania laboratoryjne oraz przeprowadzono pomiary dendrologiczne. Kolejny grant badawczy nt.: „Wpływ zdolności retencyjnych siedlisk leśnych na kształtowanie się zasobów wodnych w małych zlewniach leśnych na obszarze Wielkopolski” zrealizowany został w latach 2005-2008. Systematyczne badania prowadzone są nieprzerwanie od 1999 roku na terenie LZD Siemianice w leśnictwach Marianka Siemiańska, Laski i Wielisławice. Obejmują one między innymi:


  •  pomiary stanów wód gruntowych w kilkudziesięciu studzienkach zlokalizowanych w różnych typach siedliskowych lasu w wyżej wymienionych leśnictwach 
  •  pomiary stanów wód w trzech oczkach wodnych na terenie leśnictwa Laski i Wielisławice 
  • pomiary stanów wód w ciekach i rowach na terenie leśnictwa Marianka Siemiańska i Laski 
  • pomiary uwilgotnienia wierzchnich warstw gleb na terenie leśnictwa Marianka Siemiańska.


Wyniki badań nad gospodarką wodną lasów prowadzone w LZD Siemianice były podstawą dwóch zakończonych przewodów habilitacyjnych (dr hab. inż. Mariusz Korytowski: „Funkcjonowanie śródleśnych oczek wodnych w zróżnicowanych warunkach meteorologicznych i siedliskowych” 2014, dr hab. inż. Rafał Stasik: „Gospodarka wodna małych zlewni leśnych o zróżnicowanych warunkach siedliskowych” 2014), jednego przewodu doktorskiego (dr hab. inż. Mariusz Korytowski „Gospodarka wodna w zlewniach śródleśnych oczek wodnych” 2003) oraz kilkudziesięciu prac magisterskich. Poza wymienionymi dysertacjami wyniki badań zostały opublikowane w kilkudziesięciu pracach naukowych, w tym także w wydawnictwach posiadających Impact Factor, a dwie kolejne prace zostały przyjęte do druku w maju 2016 r. Zakres zainteresowań badawczych pracowników IMKŚiG obejmuje m.in. zagadnienia stanów wód gruntowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych i meteorologicznych, stanów wód i przepływów w ciekach leśnych oraz odpływów ze zlewni leśnych, bilansów wodnych śródleśnych oczek wodnych i ich zlewni, bilansów wodnych małych zlewni leśnych zdolności retencyjnych gleb leśnych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dr hab. inż. Rafał Stasik

                                                                     Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


 

Poniżej możana zaznajomić sie z tresciami niektórych artykułów opublikowanych na podstawie badań prowadzonych min. w LZD Siemianice: Doświadczalnictwo leśne


Prace badawcze poszczególnych katedr:

1. Katedra Hodowli Lasu
2. Katedra Urządzania Lasu
3. Katedra Użytkowania Lasu
4. Katedra Inżynierii Leśnej
5. Katedra Ekonomiki Leśnictwa
6. Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych oraz Kształtowania Środowiska
7. Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa
8. Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej
9. Katedra Mechanicznej Technologii Drewna
10. Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
11. Katedra Terenów Zieleni
12. Katedra Roślin Ozdobnych
13. Katedra Fitopatologii Leśnej
14. Katedra Entomologii Leśnej
15. Katedra Dendrometrii Leśnej

Rozwój doświadczalnictwa leśnego rozpoczął się na tym terenie w 1923 roku, kiedy profesor Heliodor Święcicki, pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego wykupił z rąk niemieckich część obecnego Leśnictwa Laski i powołano do życia Fundację "Nauka i Praca", do której włączono także Leśnictwo Smardze. Po II wojnie światowej lasy Fundacji zostały upaństwowione. Część z nich włączono do Nadleśnictwa Rychtal. Połowa tych lasów weszła w skład utworzonego w czerwcu 1951 r. Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Później działały tu terenowe stacje doświadczalne kilku wydziałów WSR w Poznaniu, Katedry Hodowli Lasu, Urządzania Lasu, Entomologii Leśnej, Botaniki, Katedry Tworzyw Drzewnych z Wydziału Technologii Drewna, Katedry Zoologii z Wydziału Zootechnicznego. Wspomniane Wydziały prowadziły wiele badań naukowych. Pod koniec lat siedemdziesiątych zbudowano obok tartaku w Mroczeniu Zakład Modyfikacji Drewna.
Szczególnie rozległe i intensywne badania prowadzi nadal Katedra Hodowli Lasu. Stacja Doświadczalna "Morawina" we wsi Biadaszki pod Kępnem została założona wraz z powołaniem LZD w Siemianicach, a pierwszą powierzchnię doświadczalną założył w 1952 r. prof. Stanisław Szymański. Budynek stacji powstał na początku lat sześćdziesiątych i usytuowany jest na terenie Leśnictwa Wielisławice. Obecnie Stacja Doświadczalna "Morawina" podlega Zakładowi Techniki Hodowli Lasu Katedry Hodowli Lasu UP w Poznaniu. Główną problematyką badawczą Stacji Doświadczalnej jest racjonalizacja odnowienia i pielęgnowania lasu. Prowadzone badania dotyczą następujących problemów:
- gniazdowej metody uprawy dębu,
- wzrostu ważniejszych gatunków drzew leśnych w młodości,
- wpływu różnej więźby początkowej upraw sosnowych, świerkowych i dębowych na wzrost, morfologię drzew oraz przebieg procesów rozwojowych drzewostanu w młodocianym okresie życia,
- ekologicznej adaptacji świerka pospolitego.

Obok wspomnianej katedry intensywne badania na terenie LZD prowadzi także Katedra Urządzania Lasu, która posiada placówkę badawczą zlokalizowaną na terenie Dworu Myśliwskiego w Ustroniu. Jej profil badawczy obejmuje zagadnienia:
- produktywności i produkcyjności lasu,
- wielkości poszczególnych elementów taksacyjnych przy odnowieniu jodły, dębu i świerka w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej,
- przebudowy drzewostanów na żyznych siedliskach,
- stanu koron sosny zwyczajnej jako wskaźnika oceny stopnia zniekształceń i zmian ekosystemów leśnych.

Ogólna powierzchnia drzewostanów doświadczalnych w LZD Siemianice wynosi w chwili obecnej 2.204,04 ha, w tym powierzchnie do przebudowy 1.845,09 ha. Prace badawcze poszczególnych katedr koncentrują się na następujących zagadnieniach:

1. Katedra Hodowli Lasu:
- kompleksowe badania ekologiczne najważniejszych drzew leśnych,
- gniazdowa uprawa dębu,
- wpływ więźby i sposobów zakładania upraw na ich wzrost w przyszłości,
- przerębowy sposób zagospodarowania wielogatunkowych drzewostanów,
- ekotypowe zróżnicowanie górskich populacji świerka pospolitego,
- badania prowieniencyjne nad modrzewiem, świerkiem, sosną, dębem i bukiem,
- prowadzenie plantacji nasiennych modrzewia.
2. Katedra Urządzania Lasu:
- kształtowanie się produktywności i produkcyjności lasu na podstawie prognozowania zmian elementów warunkujących produkcję leśną,
- kształtowanie wielkości poszczególnych elementów taksacyjnych przy odnowieniach jodły, dębu i świerka w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej,
- przebudowa drzewostanów na żyznych siedliskach,
- stan koron sosny zwyczajnej jako wskaźnik oceny stopnia zniekształceń i zmian ekosystemów leśnych.
3. Katedra Użytkowania Lasu:
- wpływ oceny efektów podkrzesywania drzew.
4. Katedra Inżynierii Leśnej:
- ocena nośności i stanu nawierzchni odcinków doświadczalnych dróg leśnych.
5. Katedra Ekonomiki Leśnictwa:
- analiza i ocena sytuacji ekonomicznej leśnych jednostek gospodarczych.
6. Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych oraz Kształtowania Środowiska:
- inwentaryzacja zasobów wodnych i gospodarka tymi zasobami,
- retencja wodna.
7. Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa:
- wartościowanie pracy w tartakach,
- analiza struktury kosztów w tartakach.
8. Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej:
- poprawa efektywności suszenia tarcicy przy uwzględnieniu energochłoności procesu oraz aspektów ekologicznych i jakościowych suszenia.
9. Katedra Mechanicznej Technologii Drewna:
- operatywne badania efektywności produkcji materiałów tartych.
10. Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
11. Katedra Terenów Zieleni
12. Katedra Roślin Ozdobnych
- opracowanie monografii Arboretum Leśnego w Laskach,
- wzrost i kwitnienie różaneczników w Arboretum Leśnym w Laskach,
- rozmnażanie nowych odmian różaneczników i kilku gatunków roślin wrzosowatych.
13. Katedra Fitopatologii Leśnej:
- monitoring występowania opieńkowej zgnilizny korzeni oraz huby korzeniowej.
14. Katedra Entomologii Leśnej:
- zróżnicowanie wybranych grup entomofauny epigenicznej w zależności od składu gatunkowego.
15. Katedra Dendrometrii Leśnej:
- stan zdrowotny i produkcyjność drzewostanów sosnowych.

W 1997 roku Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji (IMKŚiG) podjął
współpracę z Leśnego Zakładu Doświadczalnego (LZD) Siemianice w zakresie badań nad gospodarką
wodną obszarów leśnych. Wówczas to na zlecenie LZD wykonana została inwentaryzacja zasobów
wodnych i ocena gospodarki wodnej i retencji na obszarach leśnych tegoż Zakładu. Praca obejmowała
między innymi inwentaryzację urządzeń melioracyjnych oraz ocenę ich stanu. Objętych nią było
wówczas ponad 100 km rowów melioracyjnych, ponad 250 przepustów i kilkadziesiąt innych
urządzeń wodno-melioracyjnych takich jak zastawki, syfony czy mnichy. Wyniki tych prac oraz
zalecenia odnośnie eksploatacji urządzeń melioracyjnych i gospodarki wodnej zostały przedstawione
w opracowaniu „Inwentaryzacja Zasobów wodnych i gospodarka tymi zasobami oraz retencja wodna
w lasach Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice” i były też referowane Międzynarodowej
Konferencji „Las i woda” w maju 1998 roku.
Rozpoczęta w 1997 roku z LZD Siemianice współpraca pozwoliła w dalszych latach na realizację
kilku projektów badawczych. W latach 1999-2001 IMKŚiG realizował projekt badawczy finansowany
przez Komitet Badań Naukowych nt.: „Gospodarka wodna i możliwości jej kształtowania w
mikrozlewniach leśnych”. Na wybranych ciekach zostały wówczas zainstalowane między innymi 3
koryta hydrometryczne Parschalla i 4 przelewy trójkątne Thompsona, na których podjęto ciągłą,
limnigraficzną rejestrację stanów wody. Ponadto na obszarach kilku zlewni założono łącznie 151
studzienek do pomiarów stanów wód gruntowych. Przeprowadzono też niezbędne prace
gleboznawcze, geodezyjne i badania laboratoryjne oraz przeprowadzono pomiary dendrologiczne.
Kolejny grant badawczy nt.: „Wpływ zdolności retencyjnych siedlisk leśnych na kształtowanie się
zasobów wodnych w małych zlewniach leśnych na obszarze Wielkopolski” zrealizowany został w
latach 2005-2008.
Systematyczne badania prowadzone są nieprzerwanie od 1999 roku na terenie LZD Siemianice
w leśnictwach Marianka Siemiańska, Laski i Wielisławice. Obejmują one między innymi:
 pomiary stanów wód gruntowych w kilkudziesięciu studzienkach zlokalizowanych w różnych
typach siedliskowych lasu w wyżej wymienionych leśnictwach
 pomiary stanów wód w trzech oczkach wodnych na terenie leśnictwa Laski i Wielisławice
 pomiary stanów wód w ciekach i rowach na terenie leśnictwa Marianka Siemiańska i Laski
 pomiary uwilgotnienia wierzchnich warstw gleb na terenie leśnictwa Marianka Siemiańska.
Wyniki badań nad gospodarką wodną lasów prowadzone w LZD Siemianice były podstawą
dwóch zakończonych przewodów habilitacyjnych (dr hab. inż. Mariusz Korytowski: „Funkcjonowanie
śródleśnych oczek wodnych w zróżnicowanych warunkach meteorologicznych i siedliskowych” 2014,
dr hab. inż. Rafał Stasik: „Gospodarka wodna małych zlewni leśnych o zróżnicowanych warunkach
siedliskowych” 2014), jednego przewodu doktorskiego (dr hab. inż. Mariusz Korytowski „Gospodarka
wodna w zlewniach śródleśnych oczek wodnych” 2003) oraz kilkudziesięciu prac magisterskich.
Poza wymienionymi dysertacjami wyniki badań zostały opublikowane w kilkudziesięciu pracach
naukowych, w tym także w wydawnictwach posiadających Impact Factor, a dwie kolejne prace
zostały przyjęte do druku w maju 2016 r. Zakres zainteresowań badawczych pracowników IMKŚiG
obejmuje m.in. zagadnienia stanów wód gruntowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych i
meteorologicznych, stanów wód i przepływów w ciekach leśnych oraz odpływów ze zlewni leśnych,
bilansów wodnych śródleśnych oczek wodnych i ich zlewni, bilansów wodnych małych zlewni leśnych,
zdolności retencyjnych gleb leśnych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.
dr hab. inż. Rafał Stasik
Wykaz opublikowanych prac naukowych pracowników Instytutu Melioracji, Kształtowania
Środowiska i Geodezji, w których wykorzystano wyniki badań prowadzonych w LZD Siemianice:
1. Kosturkiewicz A., Czopor S., Stasik R., Szafrański Cz.: Water management in forest complexes of upper
parts of the Prosna and Stobrawa riverso catchment. International Science Conference “Forest nad
water”, Kraków, 25-29 maja, 1998: 165-174
2. Kosturkiewicz A., Szafrański Cz., Stasik R., Korytowski M.: Małe zbiorniki wodne i gospodarka wodna w
lasach Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice na tle map topograficznych z lat 1885 i 1990.
Roczniki AR w Poznaniu 310, Mel. Inż. Środ. z. 20, cz. 1, 1999: 413-420.
3. Kosturkiewicz A., Szafrański Cz., Czopor S., Korytowski M., Stasik R.: Związki stanów wód w śródleśnych
oczkach wodnych ze stanami wód gruntowych w przyległych siedliskach leśnych. Stowarzyszenie
Geomorfologów Polskich, Poznań, 2001: 237-250.
4. Kosturkiewicz A., Czopor S., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Charakterystyczne stany wód
gruntowych w glebach siedlisk leśnych w górnej partii zlewni Rowu Rakowskiego i ich związki ze
stanami wody w cieku. Roczniki AR w Poznaniu, Leśn. 39, 2001: 135-148.
5. Kosturkiewicz A., Czopor S., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Stany wody gruntowej i siedliska w
małej zmeliorowanej zlewni leśnej. Roczniki AR w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska, t.
338, z. 22, Poznań, 2002: 41-53.
6. Kosturkiewicz A., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Amplitudy zmian poziomu wody gruntowej w
glebach siedlisk leśnych jako wskaźnik ich zdolności retencyjnych. Roczniki AR w Poznaniu, Seria
Melioracje i Inżynieria Środowiska, t. 338, z. 22, Poznań, 2002: 55-64.
7. Kosturkiewicz A., Czopor S., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Odpływy i retencja siedlisk leśnych
w małych zlewniach. Roczniki AR w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska, t. 342, z. 23,
Poznań, 2002: 217-227.
8. Kosturkiewicz A., Szafrański Cz., Korytowski M., Stasik R.: Bilanse wodne śródleśnych oczek wodnych.
Czasopismo Techniczne Inżynieria Środowiska, zeszyt 4-Ś, Kraków, 2002.
9. Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M.: Zdolności retencyjne siedlisk leśnych. Zesz. Nauk. Wydziału
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Inżynieria Środowiska 21, 2003: 847-
855.
10. Kosturkiewicz A., Stasik R.: Stany wody i bonitacja siedliska drzewostanów po melioracjach wodnych w
bezodpływowym obniżeniu terenowym. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Monografia „Kształtowanie i
Ochrona Środowiska Leśnego”, Poznań, 2003: 41-53.
11. Korytowski M.: Dynamika zmian stanów wody w śródleśnym oczku wodnym i wód gruntowych w jego
zlewni. Roczniki Akademii Rolniczej, Melior. i Inż. Środ. 24, s. 2003: 87-94
12. Kosturkiewicz A., Czopor S., Korytowski M., Liberacki Daniel: Gospodarka wodna w lasach obrębu
Rychtal Nadleśnictwa Syców w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Rychtalskie. Rocz. AR Pozn.,
Melior., Inż., Środ. 25, 2004: 267-277
13. Szafrański Cz., Korytowski M.: Gospodarka wodna w zlewni śródleśnego oczka wodnego. Rocz. AR
Pozn., Melior. Inż. Środ. 25, 2004: 557-564
14. Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M.: Stany wody gruntowej i ich związki ze stanami wody w cieku w
małej zlewni leśnej. Roczniki AR w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska, t. 357, z. 25,
Poznań, 2004: 565-571.
15. Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M.: Odpływy z małych zlewni leśnych w roku suchym. Zesz. Nauk.
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Inżynieria Środowiska 22,
2005: 857-866.
16. Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Zmiany retencji w zlewni śródleśnego oczka wodnego i
możliwości ich szacowania. Zesz. Nauk. Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Koszalińskiej, Inżynieria Środowiska 22, 2005: 877-888.
17. Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Zmiany retencji w mikrozlewni leśnej w roku wilgotnym i
suchym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. z. 506, Warszawa, 2005: 261-268.
18. Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M.: Retencja siedlisk leśnych w latach o różnym przebiegu
warunków meteorologicznych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. z. 506, Warszawa, 2005: 447-454.
19. Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Zmiany stanów i zapasów wody w śródleśnych oczkach
wodnych. Roczniki AR w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska, t. 365, z. 26, Poznań, 2005:
233-239.
20. Korytowski M.: Wpływ śródleśnego oczka wodnego na stany wód gruntowych przyległych siedlisk
leśnych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus nr 5(2), 2006: 91-110
21. Stasik R, Szafrański Cz,, Korytowski M.: Zmienność przepływów w ciekach w małych zlewniach
nizinnych o zróżnicowanym zasilaniu i stopniu lesistości na tle warunków meteorologicznych, Acta Sci.
Formatio Circumiectus 6 (1) 2007: 15-25.
22. Korytowski M., Szafrański Cz., Liberacki D., Stasik R.: Wpływ sródleśnego oczka wodnego na
uwilgotnienie gleby w przyległym siedlisku leśnym. Zeszyty Naukowe Wydz.Bud. i Inż. Środ. nr 23,
Koszalin -Darłówko 2007: 681-694.
23. Korytowski M., Szafrański Cz.: Zmiany retencji w zlewni śródleśnego oczka wodnego w latach o różnym
przebiegu warunków meteorologicznych. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych z.: 532, 2008:
133-142.
24. Korytowski M., Szafrański Cz.: The role of ponds in modification of water relations in forest
microcatchments in the Siemianice Forest Experimental Station. Limnological Review 8, 11-2, 2008:35-
41
25. Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M., Liberacki D.: Próba oceny możliwości zwiększenia retencji
wody w glebach wybranych siedlisk leśnych. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. z. 528, Warszawa 2008: 305-
312.
26. Stasik R., Szafrański Cz., Liberacki D., Korytowski M.: Ocena wybranych składników bilansów wodnych
małych zlewni leśnych o zróżnicowanych warunkach siedliskowych. T 10, s. wyd. Środkowo Pomorskie
Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin 2008: 557-565.
27. Miler A., Kamiński B., Czerniak A., Grajewski S., Okoński B., Stasik R., Drobiewska E., Krysztofiak A.,
Poszyler-A.ska A., Korżak M.: Ochrona obszarów mokradłowych na terenach leśnych. Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, monografia., Poznań 2008: ss. 137 (69-75).
28. Korytowski M., Szafrański Cz.: Przebieg stanów i zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego
w średnim roku hydrologicznym. Rocznik Ochrona Środowiska, T. 11, 2009: 1041-1051
29. Korytowski M., Szafrański Cz.: Zmienność stanów wód w śródleśnych oczkach wodnych na terenie
Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, z.: 548,
cz.1, 2010: 303-315.
30. Korytowski M., Szafrański Cz.: Kształtowanie się zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego.
Rocznik Ochrona Środowiska, T.12, 2010: 761-772
31. Korytowski M.: Bilans wodny śródleśnego oczka wodnego. Rocznik Ochrona Środowiska, T. 12, 2010:
821-833
32. Korytowski M.: Charakterystyka śródleśnych oczek wodnych na terenie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego Siemianice. Rocznik Ochrona Środowiska, T. 13,część 2, 2011: 1847-1863.
33. Korytowski M., Szafrański Cz.: Zmiana zasobów wodnych w zlewni śródleśnego oczka wodnego w
latach o zróżnicowanych opadach atmosferycznych. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, z.
2011: 129-135.
34. Korytowski M., Szafrański Cz. (2011): Zmiany zapasów wody w jednometrowej warstwie gleby w
wilgotnych i świeżych siedliskach leśnych. Nauka Przyroda Technologie, Tom 5, z. 5 2011:.
35. Stasik R.: Analiza fal wezbraniowych w ciekach, w małych zlewniach leśnych. Poznań 2011. Nauka
Przyr. Technol. 5, 5, #96.
36. Stasik R.: Stany wód i ich amplitudy w ciekach w małych zlewniach leśnych w roku wilgotnym na
przykładzie zlewni Rowu Rakowskiego. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 13, Koszalin 2011: 1951-1960.
37. Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M., Liberacki D.: Kształtowanie się zasobów wodnych w małych
zlewniach leśnych na obszarze Wielkopolski. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 13, Koszalin 2011: 1679-
1698.
38. Korytowski M., Szafrański Cz. (2012): Zmiany stanów i zapasów wody w lesie mieszanym świeżym na
obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Annual Set The Enviroment Protection
(Rocznik Ochrona Środowiska), T. 14, s:673-682.
39. Korytowski M., Szafrański Cz., Zydroń A.: Wpływ śródleśnych oczek wodnych na stany wody gruntowej
przyległych siedlisk w wybranych zlewniach leśnego kompleksu promocyjnego Lasy Rychtalskie.
Sylwan 157 (4), 2013: 313-320.
40. Korytowski M., Szafrański Cz.: Zmiany zapasów wody w latach o różnych sumach opadów, w
śródleśnych oczkach wodnych, na przykładzie leśnictw Wielisławice i Laski. Annual Set The Enviroment
Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), T. 15, s. 2013: 1567-1579.
41. Korytowski M. : Analiza zmian stanów wód gruntowych po wycięciu drzewostanu w siedlisku lasu
mieszanego wilgotnego na przykładzie leśnictwa Laski. Annual Set The Enviroment Protection (Rocznik
Ochrona Środowiska), T.15, 2013: 1274-1286.
42. Korytowski M., Szafrański Cz.: Zmiany składników bilansu wodnego śródleśnego oczka wodnego w
latach o różnych sumach opadów. Inżynieria Ekologiczna nr 39, 2014: 85-94
43. Stasik R., Korytowski M.: Analysis of groundwater level changes in clearcutting area of chosen forest
habitats, Journal of Ecological Engineering Volume 16, Issue 4, Oct. 2015: 59–64.
44. Korytowski M., Liberacki D., Stasik R.: Zmiany stanów i zapasów wody wybranych siedlisk leśnych
występujących w zlewni rzeki Niesób, Inżynieria Ekologiczna Vol. 44, 2015: 162-169.
45. Korytowski M., Stasik R.: Stany i zapasy wody w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego w latach
hydrologicznych 2000/2001 oraz 2009/2010, Inżynieria Ekologiczna Vol. 45, 2015: 156-162.