Start Przetargi Sprzedaż 2023

Przetargi ogłoszone w 2023 roku :UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE

ul. Kasztanowa 2A, 63-645 Łęka Opatowska

tel. /62/78 26 400

www.lzd-siemianice.home.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

NIP: 777-00-04-960; REGON: 000001844-00106
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ NA SPRZEDAŻ  ŚRODKÓW TRWAŁYCH W LZD SIEMIANICE

W dniu 14.03.2023r. o godz. 1000 w siedzibie LZD Siemianice komisja przetargowa przystąpiła do przeglądania pisemnych ofert na sprzedaż środków trwałych wymienionych w ogłoszeniu z dnia 03-03-2023 roku tj:

1.  Kosiarki rotacyjnej dwubębnowej typu: Z-036/0 (wg oznaczeń na kosiarce Z-042),  nr fabryczny 22934, rok produkcji 1987. Cena wywoławcza 650,00 zł brutto;

2.  Rozsiewaczu nawozów MX PREMIUM 850M,  nr fabryczny 2000, rok produkcji 2007. Cena wywoławcza 2 600,00 zł brutto;

3.  Stacjonarnego agregatu prądotwórczego 5 PZ-20-3x400/A z prądnicą GCe-74,  nr fabryczny 29621, moc 20kVA, rok produkcji 1971. Cena wywoławcza 4 900,00 zł brutto.


Warunkiem udziału w przetargu było wpłacenie wadium do dnia 10-03-2023 roku do godziny 14:00.

Na rachunku bankowym LZD Siemianice w żądanym terminie odnotowano 1 wadium na rozsiewacz nawozów. Do 14-03-2023 roku do godziny 08:30 nie wpłynęła natomiast żadna oferta. W/w wadium zostanie niezwłocznie zwrócone osobie wpłacającej.

W/w ruchomości nie znalazły nabywców.


Dyrektor LZD Siemianice

Mgr inż. Iwo Gałecki

Siemianice, 03.03.2023

Znak sprawy 2/S/2023


OGŁASZA


Drugi przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż:

1.  Kosiarki rotacyjnej dwubębnowej typu: Z-036/0 (wg oznaczeń na kosiarce Z-042),  nr fabryczny 22934, rok produkcji 1987. Cena wywoławcza 650 zł brutto;

2.  Rozsiewaczu nawozów MX PREMIUM 850M,  nr fabryczny 2000, rok produkcji 2007. Cena wywoławcza 2 600 zł brutto;

3.  Stacjonarnego agregatu prądotwórczego 5 PZ-20-3x400/A z prądnicą GCe-74,  nr fabryczny 29621, moc 20kVA, rok produkcji 1971. Cena wywoławcza 4 900 zł brutto.


Przetarg na w/w ruchomości odbędzie się w dniu 14.03.2023 r. o godzinie 10:00 w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice, z siedzibą w Siemianicach, ul Kasztanowa 2A, 63-645 Łęka Opatowska.


Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg" w siedzibie w LZD Siemianice, Siemianice ul Kasztanowa 2A 63-645 Łęka Opatowska – sekretariat do dnia 14.03.2023 do godziny 08:30.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 10.03.2023 r. do godziny 14:00 w kasie LZD Siemianice (Siemianice ul Kasztanowa 1/1) lub na konto BZ WBK SA O/Kępno Nr: 07 1090 1144 0000 0000 1400 3300 (liczy się data wpływu na konto) wadium w wysokości:

  1. 100 zł (słownie: sto złotych) na zakup kosiarki rotacyjnej;
  2. 300 zł (słownie: czysta złotych) na zakup rozsiewacza nawozów;
  3. 500 zł (słownie pięćset pięćdziesiąt złotych) na zakup agregatu prądotwórczego.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

W pozostałych przypadkach wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

W przypadku, gdy uczestnik który najwyżej wylicytuje daną ruchomość uchyli się następnie od zakupu, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna, jeżeli takie wystąpią.

Cena nabycia ruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna w kasie LZD Siemianice lub przelewem na konto podane powyżej najpóźniej w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży (faktura VAT) . Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice  nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych ruchomości.

Ruchomości znajdują się na terenie bazy transportowej LZD Siemianice w Siemianicach, ul. Kasztanowa i można je oglądać do dnia 14.03.2023 r. w godzinach od 9:00-14:00 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem (nr telefonu 697-515-192).


Szczegółowe informacje o przetargu pod nr telefonu 62-78-26-416


UP w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, względem osoby (osób) które biorą udział w przetargu nieograniczonym na w/w nieruchomości. Osoba (osoby) biorące udział w w/w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną załączoną na stronie internetowej www.lzd-siemianice.home.pl.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowegoDyrektor LZD Siemianice

mgr inż. Iwo Gałecki