Start Informacje ogólne Zadania statutowe Publikacje z terenu LZD 1951-2001

Poniżej przedstawiamy wykaz prac opublikowanych, powstałych w wyniku badań prowadzonych na terenie LZD Siemianice w latach 1951-2001


Bałazy S. (1960): O ochronie naturalnych wrogów korników. Las Pol. 15/16: 7-8.
Bałazy S. (1961): Grzyby owadobójcze - wrogowie korników. Las Pol.20: 6-7.
Bałazy S. (1962): Obserwacje nad występowaniem niektórych grzybów owadobójczych z grupy Fungi Imperfecti na owadach leśnych. Pol. Pismo Ent., Ser. B, 3-4 (27-28): 149-164.
Bałazy S. (1963a): Grzyb Cephalosporium (Acrostalagmus) lecanii Zimm. - sprawca choroby larw chrząszczy. Acta Soc. Bot. Pol. 32 (1): 70-80.
Bałazy S. (1963b): Kilka uwag o bleskotce Perniphora robusta Rusch. (Hym. Pteromalidae). Pol. Pismo Ent. Ser. B. 1-2 (29-30): 91-94.
Bałazy S. (1964a): Nowe stanowisko błonkówki Cosmophorus regius Niezabitowski (Braconidae, Hym.) w Polsce oraz kilka uwag o tym gatunku. Pol. Pismo Ent. Ser. B, 1-2 (33-34): 97-100.
Bałazy S. (1964b): Kilka uwag w sprawie zwalczania korników w drzewostanie świerkowym. Las Pol. 19: 3-5.
Bałazy S. (1965a): Obserwacje nad biologią i występowaniem w Polsce owadziarek (Terebrantia, Hym.) pasożytujących na kornikach (Scolytidae, Col.). Folia Forest. Pol., Ser. A, 11: 301-331.
Bałazy S. (1965b): Obserwacje mikoz niektórych owadów pożytecznych w leśnictwie. Roczn. WSR Poznań 27: 15-19.
Bałazy S. (1965c): Grzyby owadobójcze z rzędu Hymhomycetes na szkodliwych owadach leśnych w Polsce. Roczn. WSR Poznań (21-29): 21-30.
Bałazy S. (1966): Organizmy żywe jako regulatory liczebności populacji korników w drzewostanach świerkowych ze szczególnym uwzględnieniem owadobójczych grzybów. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn. Pozn. TPN 21 (1): 3-50.
Bałazy S. (1968): Analysis of bark beetle mortality in spruce forest in Poland. Ekol. Pol. Ser. A. 16 (33): 657-687.
Bałazy S. (1970): Uwagi o gatunku Hirsutella nodulosa Petch. 1926. Wiad. Bot. 14, 2: 154-156.
Bałazy S., Bargielski J., Ziółkowski G., Czerwińska C. (1967): Śmiertelność dorosłych chrząszczy kornika drukarza - Ips typhographus (L.) (Col., Scolytidae) w żerowiskach i jej przyczyny. Pol. Pismo Ent. 37 (1): 201-205.
Bałazy S., Michalski J. (1960): Materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) występujących w żerowiskach korników (Scolytidae). Pol. Pismo Ent. 30: 133-143.
Bałazy S., Michalski J. (1961): Pasożyty korników (Coleoptera, Scolytidae) z rzędu błonkówek (Hymenoptera) występujące w Polsce. Sprawozd. Pozn. TPN 63 (1): 171-172.
Bałazy S., Michalski J. (1962a): Pasożyty korników (Coleoptera Scolytidae) z rzędu błonkówek (Hymenoptera) występujące w Polsce. Pr. Kom. Nauk Roln. i Leśn. Pozn. TPN 13 (1): 71-141.
Bałazy S., Michalski J. (1962b): Fauna korników (Scolytidae, Coleoptera) nadleśnictwa Tabórz. Folia Forest. Pol. Ser. A, 8: 197-221.
Bałazy S., Michalski J. (1962c): O występowaniu Neurateles papyraceus Ratz. (Hymenoptera, Ichneumonidae) w Polsce. Pol. Pismo Ent. 32: 85-87.
Bałazy S., Michalski J. (1964a): Zespoły korników na tle typów drzewostanów Bieszczad. Pol. Pismo Ent. Ser. B, 1-2 (33-34): 101-104.
Bałazy S., Michalski J. (1964b): Rola pasożytniczych błonkówek w ograniczaniu populacji korników Bieszczad. Pol. Pismo Ent. Ser. B, 3-4 (35-46): 253-259.
Bałazy S., Kiełczewski B. (1965): Tarsonemoides gaebleri Schaarschmidt (Acari, Tarsonemidae) - jajożerny roztocz w żerowiskach kornika drukarza, Ips typographus (L.). Pol. Pismo Ent. Ser. B, 1-2 (37-38): 7-18. Wydane w angielskiej wersji językowej w roku 1974 pt. Tarsonemoides gaebleri Schaarschmidt (Acari, Tarsonemidae) - ovivorous mite inhabiting galleries of Ips typographus (L.), przez Centrum Informacji Naukowo-technicznej i Ekonomicznej w Warszawie dla Ministerstwa Rolnictwa USA. 10 ss.
Barzdajn W. (1982a): Przyrostowa i morfologiczna charakterystyka krajowych populacji świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] na uprawie porównawczej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski. Rocz. AR Pozn. 140: 17-49.
Barzdajn W. (1982b): Wpływ metod opracowania wyników doświadczenia proweniencyjnego na ich interpretację na przykładzie świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.]. Rocz. AR Pozn. 140: 3-15.
Barzdajn W. (1994): Dwudziestoletnie doświadczenie proweniencyjne ze świerkiem (Picea abies (L.) Karsten) serii IUFRO 1972 w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice. I. Cechy wzrostowe. Sylwan 11: 25 - 36).
Barzdajn W. (1995a): Dwudziestoletnie doświadczenie proweniencyjne ze świerkiem (Picea abies (L.) Karsten) serii IUFRO 1972 w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice. II. Cechy morfologiczne. Sylwan 6: 43 - 54.
Barzdajn W. (1995b): Dwudziestoletnie doświadczenie proweniencyjne ze świerkiem (Picea abies (L.) Karsten) serii IUFRO 1972 w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice. III. Cechy fenologiczne. Sylwan 7: 33 - 49.
Barzdajn W. (1996a): Dwudziestoletnie doświadczenie proweniencyjne ze świerkiem (Picea abies (L.) Karsten) serii IUFRO 1972 w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice. IV. Odporność drzew. Sylwan 6: 15 - 21.
Barzdajn W. (1996b): Dwudziestoletnie doświadczenie proweniencyjne ze świerkiem (Picea abies (L.) Karsten) serii IUFRO 1972 w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice. V. Próba syntezy. Sylwan 8: 11 - 17.
Barzdajn W. (1996c): Ocena wartości diagnostycznej morfologicznych cech szyszek świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] dla wyróżnienia jego proweniencji. Sylwan 9: 61 - 75.
Barzdajn W. (1997): Zmienność świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] polskich proweniencji w 25-letnim doświadczeniu w LZD Siemianice. Sylwan 10: 73 - 82.
Barzdajn W. (2000): Doświadczenie proweniencyjne z modrzewiami polskich pochodzeń w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Siemianicach. Seminarium "Modrzew - gospodarcze i ekologiczne znaczenie w ekosystemach leśnych". Leśny Bank Genów Kostrzyca, 25-26 października 2000.
Barzdajn W., Urbański K., Wesoły W. (1977): Przyrostowa i morfologiczna charakterystyka trzyletnich siewek świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) różnych krajowych pochodzeń. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. Pozn. TPN: 13-21.
Barzdajn W., Urbański K., Wesoły W. (1978): Dotychczasowe wyniki obserwacji świerka krajowych pochodzeń z uprawy porównawczej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski. [W]: Mat. konf. "Stan prac nad proweniencjami sosny, świerka i modrzewia w Polsce oraz perspektywy badań populacyjnych tych gatunków". Inst. Dendrologii PAN Kórnik: 6.
Barzdajn W., Urbański K., Wesoły W. (1984): Polskie proweniencje świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] na uprawie porównawczej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski. Sylwan 7: 39-50.
Barzdajn W., Urbański K., Wesoły W. (1990): Wzrost polskich pochodzeń świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] w doświadczeniu proweniencyjnym z 1972 r. w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski, w latach 1982-1986. Sylwan 2: 33-44.
Barzdajn W., Kowalkowski W., Łata H. (1994): Proweniencyjna zmienność świerka (Picea abies (L.) Karst.) w doświadczeniu IUFRO 1972 na powierzchni porównawczej w LZD Siemianice. Materiały sesji nauk. PTL Nauka - Doświadczalnictwo - Praktyka Leśna, Rogów, 17 czerwca 1994 r. + plakat.
Barzdajn W., Kowalkowski W. (1998): Zmiany struktury pierśnic świerków w doświadczeniu proweniencyjnym serii IUFRO 1972 w LZD Siemianice. Leśny Bank Genów Kostrzyca, 25-26 czerwca 1998
Barzdajn W., Ceitel J., Almohamad B. (1998a): Wpływ warunków pogodowych na wzrost świerków różnych pochodzeń w doświadczeniu IUFRO 1972 w LZD Siemianice. [W]: Leśny Bank Genów Kostrzyca, z. 11, T. 2: 14-27.
Barzdajn W., Ceitel J., Almohamad B. (1998b): Wpływ warunków pogodowych na wzrost świerków różnych pochodzeń w doświadczeniu IUFRO 1972 w LZD Siemianice. [W]: Informator organizacyjny seminarium naukowego "Przeszłość, teraźniejszość i jutro świerka sudeckiego", Kostrzyca - 25-27.05.1998: 12.
Batko A., Bałazy S., Jarowaja N., Lipa J. (1964): "Grzyby" - materiały konferencji nt. "Stan badań nad organizmami pożytecznymi z punktu widzenia potrzeb ochrony roślin w Polsce". Skierniewice, 8-9 maja 1962. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 45: 23-31.
Bereszyński A. (2000): Drop, Otis tarda Linneaeus, 1758, w Polsce i jego ochrona. Wyd. AR Pozn., ss. 132.
Bereszyński A., Klejnotowski Z., Michocki J., Sikora S. (1994): Wyniki eksperymentów wiosennego przesiedlania zajęcy (Lepus europaeus Pall.). Rocz. AR Pozn. CCLXI, Zoot. 45: 3-7.
Bereszyński A., Klejnotowski Z., Michocki J., Sikora S., Śmiełowski J. (1994): Wyniki eksperymentó tworzenia zamknietych populacji zajęcy (Lepus europaeus Pall.). Rocz. AR Pozn. CCLXI, Zoot. 45: 9-20.
Ceitel J. (1976): Wzrost i przyrost 10-letnich upraw bukowych założonych na zrębie zupełnym sadzonkami ze szkółki otwartej i podokapowej. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. Pozn. TPN 42: 25-32.
Ceitel J. (1981): Wpływ więźby upraw na powstawanie pędów proleptycznych u sosny (Pinus silvestris L.). Rocz. AR Pozn. 132: 17-29.
Ceitel J. (1985): Zmiany mikroklimatu przygruntowej warstwy powietrza oraz morfologii drzew ze wzrostem upraw sosnowych założonych w różnych więźbach początkowych. Rocz. AR Pozn. 160: 13-30.
Ceitel J. (1986): Udatność i wzrost upraw dębowo-mieszanych założonych zmodyfikowaną metodą gniazdową. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. Pozn. TPN 62: 3-10.
Ceitel J. (1987): Wpływ więźby początkowej upraw sosnowych na proces naturalnego oczyszczania się drzew. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. Pozn. TPN 64: 9-16.
Ceitel J. (1989): Badania nad więźbą upraw leśnych i upraw plantacyjnych. Rocz. AR Pozn. 204: 89-94.
Ceitel J. (1993): Procesy rozwojowe w młodocianym okresie drzewostanów sosnowych a podkrzesywanie drzew. Prz. Leśn. 3 (12): 7-8.
Ceitel J. (1994a): Wpływ więźby sadzenia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na wzrost i procesy rozwojowe w I klasie wieku. Mater. Sesji Naukowej "Nauka -Doświadczalnictwo - Praktyka Leśna." 17.06.1994, Rogów.
Ceitel J. (1994b): Wpływ więźby sadzenia świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) na wzrost i procesy rozwojowe w I klasie wieku. Mater. Sesji Naukowej "Nauka - Doświadczalnictwo - Praktyka Leśna." 17.06.1994, Rogów.
Ceitel J. (1996): Wpływ więźby sadzenia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na wzrost i procesy rozwojowe w I klasie wieku. Mater. Sesji Naukowej "Sosna w Polsce - stan, problemy, perspektywy" 29-31.05.1996, Łagów Lubuski, Wykaz posterów (streszczenia): 44-45.
Ceitel J. (1999a): Badania procesów rozwojowych zachodzących w drzewostanach - znaczenie dla odnowienia i pielęgnowania. [W]: Stan i perspektywy badań z zakresu hodowli lasu. Mater. I Konferencji Leśnej, Sękocin Las, 18-19 maja 1999 r. Inst. Bad. Leśn. Warszawa: 22-28.
Ceitel J. (1999b): Mikroklimat upraw dębowych założonych zmodyfikowaną metodą gniazdową. Rocz. AR Pozn. 311, Leśn. 37: 3-18.
Ceitel J. (1999c): Wybór drzewostanów i drzew do podkrzesywania. [W]: D. F. Giefing Podkrzesywanie drzew w lesie. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań: 77-90.
Ceitel J., Korzeniewicz R. (1999a): Racjonalizacja odnowienia sztucznego i pielęgnowania drzewostanów dębowych. [W]: Naturalizacja leśnych czynności gospodarczych. Konferencji naukowa dla uczczenia 80-lecia urodzin Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Urbańskiego. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań: 1-14.
Ceitel J., Korzeniewicz R. (1999b): Racjonalizacja odnowienia sztucznego i pielęgnowania drzewostanów dębowych. [W]: Mater. Konferencji naukowej "Naturalizacja leśnych czynności hodowlanych", Poznań - Siemianice 6-8. 09. 1999: 26.
Ceitel J., Szmyt J. (2000): Initial spacing and morphology of oak trees (Quercus robur L. and Quercus petraea /Matt./ Liebl.) in untended oak saplings at the age of 17 years. Glasnik za sumske pokuse ( Annales experimentatis silvarum culturae Provehendis), Zagreb, 37: 107-121.
Ceitel J., Szymański S. (1975): Przyrodnicza i gospodarcza ocena przydatności metody gniazdowej do zakładania upraw dębowo-mieszanych. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk. Leś. Pozn. TPN 40: 3-19.
Ceitel J., Szymański S. (1994): Badania nad więźbą sadzenia dębów (Quercus robur L,, Q. petraea Liebl.) - wyniki analizy 17-letnich młodników. Mater. Sesji Naukowej "Nauka -Doświadczalnictwo - Praktyka Leśna." 17.06.1994, Rogów.
Ceitel J., Wawro T. (1999a): Susze i posuchy na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice w latach 1968-1997. Rocz. AR Pozn. 311, Leś. 37: 19-31.
Ceitel J., Wawro T. (1999b): Wyniki obserwacji meteorologicznych za okres 1988-1997 na terenie Leśnictwa Doświadczalnego Wielisławice (LZD Siemianice). Rocz. AR Pozn. 311, Leśn. 37: 33-45.
Czekalski M. (1983/1984): Ukorzenianie sadzonek różaneczników zimozielonych pochodzących ze starych roślin matecznych w zimnym podłożu. Rocznik Sekcji Dendrologicznej PTB. 35: 43-53.
Czekalski M. (1988): Rozmnażanie różaneczników zawsze zielonych z sadzonek pędowych. Rocz. AR. Pozn. 189, Ogrodnictwo 16: 33-42.
Czekalski M. (1994a): Intensywne rozmnażanie Rhododendron 'Cunninham's White' jako podkładki. Erica - Rocz. Roślin Wrzosowatych 5: 48-52.
Czekalski M. (1994b): Kultury izolowanych liści różaneczników zawsze zielonych w warunkach in vivo. Rocz. Dendrologiczny 42: 71-79.
Czekalski M. (1995): Propagation of evergreen Rhododendrons by cuttings of six types. Journal American Rhododendron Society 49 (1): 40-42.
Czekalski M. (1996a): Aklimatyzacja różanecznika olbrzymiego (Rhododendron maximum L.) w zachodniej Polsce. Rocz. Dendrologiczny 44: 31-47.
Czekalski M. (1996b): Postęp w rozmnażaniu różanecznika olbrzymiego przez sadzonki pędowe. Erica Rocz. Roślin Wrzosowatych 7: 35-44.
Czekalski M. (1996c): Rhododendrons propagated from leaf cuttings. Journal American Rhododendron Society 50 (3): 144-145.
Czekalski M. (1997): Wpływ sposobu przygotowania sadzonek różaneczników zawsze zielonych na ich ukorzenienie i jakość nowych roślin. Rocz. AR Pozn. 296, Ogrodnictwo 25: 13-21.
Czekalski M., Kuświk H. (1979): Park Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Rocz. AR. Pozn. 114, Ogrodnictwo 8: 9-26.
Czekalski M., Pokojowczyk K. (1981): Nowa technologia rozmnażania różaneczników z nasion. Ogrodnictwo 7: 184-185.
Czekalski M., Aniśko T. (1991): Porównanie wzrostu roślin Rhododendron 'Cunningham's White' rozmnożonych za pomocą pięciu typów sadzonek. Rocz. AR Pozn. 191, Ogrodnictwo 19: 23-27.
Czekalski M., Pokojowczyk K. (1992): Rozmnażanie jesionu wyniosłego przez sadzonki zdrewniałe. Rocz. AR Pozn., Ogrodnictwo 21: 17-20.
Czekalski M., Hyży G. (1999): Rozmnażanie czterech odmian różaneczników zawsze zielonych za pomocą sadzonek pędowych. Erica Polonica 10: 23-34.
Czekalski M., Szuman P. (1999): Rozmnażanie kiścienia wawrzynowego - Leucothoë fontanesiana (Steudel) Sleumer za pomocą sadzonek różnego typu. Erica Polonica 10: 41-49.
Czerniak A. (1993): Badanie zagęszczalności gruntów organicznych. Sylwan 10: 25-30.
Czerniak A. (2000a): Nowe metody wzmacniania podbudów drogowych i skarp. [W}: Podstawy Komunikacyjnego Udostępniania Lasów w Wielofunkcyjnej, Zrównoważonej Gospodarce Leśnej. Warszawa: 107-116.
Czerniak A. (2000b): Laboratory research of carbonaceous for purpose forest roads engineering // Land Planning and Projecting: Experience and Perspectives. Internat. Coll. of Scient. Papers - Lviv-Dubliany: Lviv State Agrarian Univ. (LSAU): 302-308.
Czerniak A. (2000c): Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne cementogruntu zbrojonego włóknami polipropylenowymi. [W]: konferencja Międzynarodowa nt.: Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa. Poznań-Puszczykowo: 18-20.
Domański S. (1952): Zgnilizny odziomkowe sosny zwyczajnej i próba oceny ich wartości rozwojowych. Sylwan 1: 5-30.
Domański S. (1953): Badania nad przyczynami powstawania posuszu w starszych drzewostanach sosnowych w Wielkopolskim Parku Narodowym w Ludwikowie. Pr. Inst. Bad. Leśn. 93, Warszawa.
Domański S. (1954): Badania nad biologią Fomes ignarius (Linn.) Fr. na białodrzewie (Populus alba L.). Acta Soc. Bot. Pol., vol. 23, nr 3: 579-616.
Domański S. (1955a): Grzyby kapeluszowe zebrane w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1948-1952. PTPN. Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. T. 2, z. 11: 1-47.
Domański S. (1955b) Nowe stanowisko grzyba Lentinus cyathiformis (Schaef.) Bres. w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 24, nr 1: 197-205.
Domański S. (1955c): Studium nad grzybem Phellinus punctatus (Fr.) Pilat ze szczególnym uwzględnieniem jego rakotwórczej działalności na jesionie. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 25, nr 1: 150-180.
Domański S. (1957): Notatki mykologiczne. Fragm. Florist. et. Geobot., Ann. 3, Pars 1: 171-195.
Domański S. (1959a): Niektóre gatunki rodzaju Poria zebrane w Puszczy Białowieskiej. Monogr. Botan., vol. 8: 151-169.
Domański S. (1959b): Dwa rzadkie gatunki grzybów: Leptoporus lapponicus (Rom.) Pil. i Phacolus alboluteus (Ell. Et. Ev.) Pil. W Puszczy Białowieskiej. Monogr. Botan., vol 8: 171-181.
Domański S. (1960a): Morfologia owocników Polystictus tomentosus (Fr.) Karst. var. circinatus (Fr. Sart. Et Maire występujących w Wielkopolskim Parku Narodowym w Ludwikowie. Monogr. Botan., vol. 10, nr 2: 107-132.
Domański S. (1960b): Studium nad grzybem Gleophyllum trabeum (pers. ex Fr.) Murr. Monogr. Botan., vol, 10, nr 2: 133-146.
Domański S. (1960c): Grzyb Leptoporus albidus (Schaef. Ex Seer.). Bourd et Galz. i jego rozpoznanie. Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 29, nr 4: 655-671.
Domański S. (1960d): O stosowaniu poprawnej nomenklatury niektórych grzybów w fitopatologii leśnej. Sylwan 10: 61-66.
Domański S. (1961a): Materiały do poznania mikroflory nadrzewnej Beskidu Niskiego w okolicy Gorlic. Frag. Flor. et Geobot., Ann. 7, Pars 1.
Domański S. (1961b): Uwagi o biologii huby korzeniowej Fomus annosus (Fr.) Cooke. Sylwan 1: 11-22.
Domański S. (1962): Addidamenta ad mycofloram lignicolam Reservati Publici ad Crucem (Góry Świętokrzyskie) Polonia Centralis. Frag. Flor. et Geobot., Ann. 8, Pars 4: 509-522.
Domański S. (1963a): Fungi lignicolli in Regione Mazury in Polonia Septentrionalis annis 1956-1961 collecti. Monogr. Botan., vol, 15: 295-323.
Domański S. (1963b): De fungis in Sudetis Occidentalibus anno 1961 collectis. Monogr. Botan., vol. 15, s. 324-354.
Domański S. (1963c): Dwa nowe rodzaje grzybów z grupy "Poria Pers. ex S. F. Gray". Acta Soc. Bot. Pol., vol. 32, nr 4: 731-739.
Domański S. (1964a): Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. I, Poria subacida (Peck) Sacc. i jej rozpoznanie. Acta Soc. Bot. Vol. 33, nr 4: 661-678.
Domański S. (1964b): Pleurotus vetlinianus sp. nov. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 33, nr 2: 243-246.
Domański S. (1964c): Revision de certaines especes de champignons de la familie Polyporaceae. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 33, nr 1: 167-178.
Domański S. (1964d): Tyromyces lowei (Pil. ex Pil.) Bond. W Polsce. Frag. Flor. et Geobot., Ann. 10, Pars 1: 81-88.
Domański S. (1965a): Znaczenie budowy mikroskopowej owocników w taksonomii grzybów wieloporowatych. Wiadom. Bot., T. 9, z. 1: 31-42.
Domański S. (1965b): Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. II. Mukronoloidalny grzyb z grupy Hericium: Dentipratulum bialoviesense, gen. Et sp. nov. Acta Mycol., vol. I.: 6-11.
Domański S. (1965c): Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. III. Ceriporiopsis placenta (Fr. sensu J. Erikss.) Domański, jej formy i ich rozpoznanie. Acta Soc. Pol., vol. 34., nr 3: 491-531.
Domański S. (1966a): Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. IV. Poria albidofusca sp. nov. I jej rozpoznanie. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 35, nr 3: 461-475.
Domański S. (1966b): Studium porównawcze nad grzybami polyporoidalnymi: Polyporus dichrous Fr. i Polyporus pannocinctus Romell. Acta Mycol., vol. 2: 151-168.
Domański S. (1966c): Coriolellus malicola (Berk. et Curt.) Mur. na kontynencie euroazjatyckim. Acta Soc. Bot. Pol. vol. 35, nr 4: 599-609.
Domański S. (1966d): Próba fitopatologicznej oceny świerków ospalowanych przez zwierzynę w Karkonoszach. Folia Forest. Pol., Ser. A, R. 12: 157-174
Domański S. (1967): Specyfika mikroflory nadrzewnej Białowieskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem grzybów rzędu Aphyllophorales. Sylwan 1: 17-27.
Domański S. (1968a): Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. V. Trametella extenuata (Dur. et. Monrt.) Domań. Acta Soc. Bot. Pol., vol 37, nr : 125-144.
Domański S. (1968b): Wstępne studium nad zgniliznami odziomkowymi w drzewostanie świerkowym. Sylwan 2: 13-26.
Domański S. (1965d): Grzyby (Fungi). Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowe (Aphyllophorales), Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate (Mucronoporaceae I). Flora Polska, Rośliny Zarodnikowe Polski i Ziem Ościennych PAN, PWN Warszawa-Kraków, s. 279, tabl. 63, ryc. 7.
Domański S., Dzięciołowski W. (1955a): Zgnilizny odziomkowe sosny zwyczajnej i ich warunki rozwojowe. Część II. Wpływ warunków glebowych w leśnictwie Dobrygość. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 24, nr 1, s. 65-93; oraz tłumaczone na j. angielski: Butt rots of Scotch Pine and the conditions of their development. II, Influence of soil Dobrygość Forestry, Rychtal Forests, West Poland. PWN Warszawa, s. 1-22.
Domański S., Dzięciołowski W. (1955b):. Z badań nad zgniliznami drewna olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) w odroślowym drzewostanie w Wesołej k/Siemianic. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 24 nr 2: 187-310.
Domański S., Gumińska B., Lisiewska M., Nespiak A., Skirgiełło A., Truszkowska W. (1960): Mikroflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina). Monogr. Botan., vol. 10, nr 2: 160-237.
Domański S., Gumińska B., Lisiewska M., Nespiak A., Skirgiełło A., Truszkowska W. (1963): Mikroflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960). Monogr. Botan., vol. 15: 3-75.
Domański S., Gumińska B., Lisiewska M., Nespiak A., Skirgiełło A., Truszkowska W. (1967): Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962). Acta Mykol., vol. 3: 63-114.
Domański S., Orłoś H, Skirgiełło A. (1967): Grzyby (Mycota). Tom III. Podstawczaki (Basidiomycetes) Bezblaszkowe (Aphyllophorales), Żagwiowate II (Polyporaceae II), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae II), Lakownicowate (Ganodermaraceae), Bondarcewowate (Bondarzewiaceae), Boletkowate (Boletopsidaceae), Ozorkowate (Fistulinaceae). Flora Polska, Rośliny Zarodnikowe Polski i Ziem Ościennych PAN, PWN Warszawa-Kraków, s. 398, tabl. 29, ryc. 92 (współautorzy: H. Orłoś i A. Skirgiełło).
Domański S., Lisiewska M., Majewski T., Skirgiełło A., Truszkowska W., Wojewoda W. (1970): Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. IV. (Zatwartnica, 1965). Acta Mycol. Vol. 6, z. 1: 129-179.
Flotyński J. (1953): O elektyczności atmosferycznej i jej wpływie na wyciek żywicy sosnowej. Las Pol. 1: 14-15.
Flotyński J. (1957a): O celowości i perspektywach rozwojowych żywicowania i użytkowania karpiny. Las Pol. 2: 11-13.
Flotyński J. (1957b): Z doświadczeń nad żywicowaniem spał wysokich. Rocz. WSR Pozn. 1: 1-15.
Giefing D. F. (1977): Związki między zewnętrznymi i wewnętrznymi cechami sęków zarośniętych u brzozy gruczołkowatej (Betula verrucosa Ehrh.). Pr. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 64: 39-65.
Giefing D. F. (1983): Wpływ swkładu drzewostanu na występowanie niektórych wad kształtu i usęcznienia w odziomkowej części pni brzozy gruczołkowatej (Betula verrucosa Ehrh.). Rocz. AR Pozn. - Rozprawy Naukowe 127: 1-54.
Giefing D. F. (1985): Wieloczynnikowa analiza związków rysunku kory z parametrami sęków zarośniętych u brzozy gruczołkowatej (Betula verrucoassa Ehrh.). Rocz. Ar Pozn. 160: 69-79.
Giefing D. F. (1987): Normatywny a rzeczywisty czas ekspozycji drwali na hałas i wibracje. Inf. Region. Zakł. Upowsz. Postępu AR w Krakowie 267: 65-73.
Giefing D. F., Miler Z. (1978): Ocena sęków zarośniętych u niektórych gatunków drzew na podstawie rysunku kory. Sylwan 10: 59-68.
Giefing D. F., Miler Z. (1980: Zależność pomiędzy rysunkiem kory a parametrami sęków zarośniętych w drewnie brzozy pochodzącej z drzewostanów mieszanych i litych. Rocz. AR Pozn. 123: 11-21.
Giefing D. F., Jabłoński K. (1988a): Podatność drewna żywych sosen na penetrację pilodynu w zalezności od gęstości i wilgotności drewna. Rocz. AR Pozn. 193: 7-21.
Giefing D. F., Jabłoński K. (1988b): Zależność między podatnością drewna na penetrację igłą pilodynu a gęstością i niektórymi własnościami mechanicznymi drewna sosny (Pinus sylvestris L.). Pr. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 66: 17-22.
Giefing D. F., Jabłoński K. (1989): Zależność pomiędzy gęstością a wilgotnością drewna żywych sosen. Sylwan 1-2: 75-82.
Giefing D. F., Romanowska K. (1992a): Podatność drewna żywych świerków na penetrację iglicą pilogynu w zależności od gęstości i wilgotności drewna. Rocz. AR Pozn. 291: 17-26.
Giefing D. F., Romanowska K. (1992b): Zależność między podatnością na penetrację iglicą pilodynu a gęstością i niektórymi własnościami mechanicznymi drewna świerka (Picea excelsa L.). Rocz. AR Pozn. 291: 27-33.
Graczyk R. (1992): Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach. PWRiL, Poznań: 1-192.
Graczyk R., Bereszyński A., Bessman J., Klejnotowski Z., Krzysiak I., Sikora S., Śmiełowski J. (1986): Restutucja bobra europejskiego (Castor fiber Linnaeus, 1758) w Wielkopolsce - introdukcja, liczebność i rozprzestrzenienie. Kronika Wielkopolski 4: 107-134.
Grodecki J., Giefing D. F., Duda J. (1973): Badania przydatności dłutowej piły łańcuchowej "OREGON 80" do ścinki drzew. Post. nauki w leśn. 21: 107-112.
Helińska-Raczkowska L., Moliński W. (1979a): Wpływ przyspieszonej korozji atmosferycznej na moduł sprężystości drewna zmodyfikowanego polisterynem. Pr. Kom. technol. Drewna. Sesja Nauk. 18.05.1979: 41-53.
Helińska-Raczkowska L., Moliński W. (1979b): Właściwości lignomeru z młodocianego drewna sosny zwyczajnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 299: 197-210.
Helińska-Raczkowska L., Moliński W. (1983): Wpływ korozji atamosferycznej w kontakcie z rdzewiejącym żelazem na udarność lignomeru. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 260: 199-210.
Helińska-Raczkowska L., Moliński W. (1987): Własności lignomeru z młodocianego drewna sosny różnego pochodzenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 313: 337-349.
Jaszczak R. (1998): Crown length of standing trees in pine stands. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry 1: 21-29.
Jaszczak R. (1999a): Charakterystyka wybranych struktur monokultur sosnowych w strefie uszkodzeń słabych. Sylwan 3: 95-102.
Jaszczak R. (1999b): Defoliation of tree crowns in determining damage zones and in biological monitoring in Poland. Rocz. AR Pozn. CCCX, Melior. Inż. Środ. 20, cz. II: 407-417.
Jaszczak R. (1999c): Ocena jakości monokultur sosnowych w strefie uszkodzeń słabych. Rocz. AR Pozn. CCCXI, Leśn. 37: 79-85.
Jaszczak R. (1999d): Crown defoliation of trees of common pine (P. sylvestris L.) of different Kraft classes in the evaluation of forest health condition. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry 2: 52-72.
Jaszczak R. (2000a): Pozycja biosocjalna drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) a zmiana wskaźników uszkodzenia ich koron określonych metodą drzewostanową. Sylwan 8: 103-115.
Jaszczak R. (2000b): Charakterystyka wskaźników uszkodzenia koron drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) różnych klas biosocjalnych. Sylwan 9: 65-76.
Jaszczak R. (2000c): Wskaźniki uszkodzenia koron drzew określone metodą drzewostanową w okresowej ocenie stanu lasu. Sylwan 10: 69-81.
Jaszczak R. (2001): Zmiana defoliacji koron i przemieszczanie się drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestrisL.) między stopniami przerzedzenia. Sylwan 2: 15-26.
Jaszczak R., Małys L., Rybarski W. (1994): Wpływ przerzedzenia na kształtowanie się produkcyjności przebudowywanych drzewostanów sosnowych. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. LXXVIII: 69-73.
Jaszczak R., Małys L. (1998): Stan różnowiekowych monokultur sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie oceny koron w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice. Rocz. AR Pozn. CCCV, Leśn. 36: 71-80.
Kamiński B. (2000a): Badania przydatności mieszanki optymalnej z udziałem żużla i cementu do konstrukcji nawierzchni dróg leśnych. [W]: Podstawy Komunikacyjnego Udostępniania Lasów w Wielofukcyjnej, Zrównoważonej Gospodarce Leśnej. Warszawa: 117-122.
Kamiński B. (2000b): Badania przydatności żużla i stłuczki szklanej do stabiliacji granulometrycznej leśnych dróg gruntowych. [W]: konferencja Międzynarodowa nt.: Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa. Poznań-Puszczykowo: 446-47.
Kamiński B., Czerniak A. (1994): Zastosowanie wapna posodowego do mineralizacji gleb organicznych przy stabilizacji cementem. Sylwan 11: 71-77.
Kamiński B., Czerniak A. (1999): Wzmacnianie gruntowych dróg leśnych materiałami naturalnymi. [W]: Konferencja pt. Naturalizacja leśnych czynności gospodarczych. Wyd. AR Pozn.: 65-70.
Kiełczewski B., Bałazy S. (1966): Zagadnienie drapieżnictwa roztoczy na jajach korników. Ekol. Pol. Ser. B, 12 (2): 161-163. Wydanie w angielskiej wersji językowej w roku 1974 pt.: "A problem of predation of bark-beetle eggs by mites" przez Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie, na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa USA. 3 ss.
Kiełczewski B., Seniczak S. (1971): Mechowce (Oribatida) występujące na świerku pospolitym. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 32: 45-49.
Kiełczewski B., Seniczak S. (1972): Cykl rozwojowy drapieżnego roztocza Calvolia fraxini E.Turk et F.Turk (Tyroglyphidae, Acarina). Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 34: 83-88.
Kiełczewski B., Wiśniewski J., Seniczak S. (1972): Parasitische Milben auf kleinen Nagetieren in der Forstversuchsanstalt Siemianice bei Kępno. Wiad. Parazyt. 18: 765-769.
Kiełczewski B., Bałazy S., Seniczak S. (1973): Rola drapieżnych roztoczy w ograniczaniu liczebności szkodników w lesie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 144: 131-138.
Kiełczewski B., Wiśniewski J., Seniczak S. (1974): Roztocze występujące na gryzoniach w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski koło Kępna. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 37: 53-63.
Kiełczewski B., Wiśniewski J. (1980): Bark beetle aracofauna in differnt types of forest habitat. Part III. Tarsonemini, Prostigmata. Bull. Soc. Amis. Sc. Lettr. de Pozn., D. 20: 161-175.
Kiełczewski B., Wiśniewski J. (1980): Bark beetle aracofauna in differnt types of forest habitat. Part I and II. Introduction and Mesostigmata. Fol. Forest. Pol. , Ser. A: 129-162.
Korczyński I. (1982): Podstawy prognozowania szkód wyrządzanych przez szeliniaki w uprawach sosnowych na siedlisku boru świeżego. Maszynopis, Kat. Entomol. Leś.
Korczyński I. (1984a): Liczebność szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) oraz wielkość wyrządzanych przez niego szkód w uprawach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Sylwan 8: 53-58.
Korczyński I. (1984b): Nowe dane o występowaniu w Polsce Perilitus rutilus Nees (Hymenoptera, Braconidae) jako pasożyta szeliniaka sosnowca - Hylobius abietis L. (Coleoptera, Curculionidae). Pol. Pismo Entomol. 54: 403-406.
Korczyński I. (1985a): Wpływ nawożenia mineralnego na atrakcyjność pędów sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) dla chrząszczy szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.). Rocz. AR Pozn. 160, Leśn. 21: 81-85.
Korczyński I. (1985b): Badania nad nową terenową metodą określania nasilenia żerowania szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.). Sylwan 3: 59-64.
Korczyński I. (1989): Sezonowe zmiany w rozmieszczeniu przestrzennym żerów szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) w uprawach sosny. Sylwan 3: 49-53.
Korczyński I. (1992): Studia nad ekologią szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w aspekcie nowych możliwości ochrony upraw sosnowych. Rocz. AR Pozn. 229: 23 ss.
Korczyński I. (1994): Sezonowe zmiany wielkości szkód wyrządzanych przez szeliniaki - Hylobius sp. w uprawach sosnowych. Sesja naukowa Nauka - Doświadczalnictwo - Praktyka leśna, poster nr 4, 17 VI 1994r. Rogów.
Korczyński I., Szmidt A. (1982): Gęstość populacji chrząszczy szeliniaków Hylobius abietis L. i aktywność ich żerowania jako wskaźniki prognozowania szkód. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, LIV: 137-143.
Korczyński I., Stachowiak P., Szmidt A. (1984a): Próba oceny niektórych roślin zielnych z punktu widzenia możliwości ich introdukcji do biocenoz leśnych. Sylwan 3: 17-24.
Korczyński I., Stachowiak P., Szmidt A. (1984b): Możliwość wzbogacania bniocenoz leśnych przez wprowadzanie roślin zielnych na najsłabsze siedliska borowe. SGGW-AR Warszawa. III Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych: 221-226.
Kosturkiewicz A., Czopor S., Stasik R., Szafrański Cz. (1998): Water management in forest complexes of the uppe parts of the Prosna and Stobrawa rivers catchments. Mat. Międzynarodowej Konf. "Las i woda". Politechnika Krakowska: 77-86.
Kosturkiewicz A., Szafrański Cz., Stasik R., Korytowski M. (1999): Małe zbiorniki wodne i gospodarka wodna w lasach Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice na tle map topograficznych z lat 1885 i 1990. Rocz. AR Pozn. 310, Melior. i Inż. Srod..: 413-420.
Kubiak M., Bałazy S., Dymalski E. (1969): Vyskum mykoflory borovicowych stiepok skladowanych w hromadach ulezenych do twaru kuzela. Drevawky Vyskum 1: 11-23.
Kubiak M., Duda J. (1974): Badanie wydajności niektórych narzędzi przy ścince drzew w czyszczeniach późnych. Sylwan 8: 54-62.
Kubis A., Kozikowska J (1956): Wyniki jednorazowego doświadczenia nad uprawą kilku gatunków ziół pod okapem drzewostanów. Sylwan 11: 64-68.
Lemke J., Magnuski K. (1985): Kierunek pomiaru a dokładność określania przyrostu pierśnicy drzew w drzewostanach jodłowych i świerkowych. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 60: 71-76.
Lis W., Schroeder G. (1998): Problemy ekologiczne w przemyśle drzewnym. Przem. Drzewny 5: 6 - 8.
Lis W., Schroeder G. (1999a): Ekologiczne i ekonomiczne aspekty podejmowania inwestycji materialnych w przemyśle drzewnym. "Intercathedra '99", No 15, Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. Poznań: 52 - 57.
Lis W., Schroeder G. (1999b): Ekonomiczno - ekologiczne problemy wytwarzania drewna modyfikowanego. Przem. Drzewny 4: 34 - 37.
Magnuski K. (1959): Próba zastosowania statystycznych metod analizy wyników badania zmienności przeciętnej pierśnicy drzewostanów. Sylwan 8: 17-30.
Magnuski K. (1963): Porównanie przyrostu pierśnicy i jego zmienności drzewostanu jodłowego, świerkowego i mieszanego. Rocz. WSR Pozn. 14: 75-90.
Magnuski K. (1964): Badania zmienności niektórych elementów taksacyjnych i doskonalenie sposobu ich określania w urządzaniu lasu na podstawie powierzchni próbnych. Rocz. WSR Pozn. 23: 27-41.
Magnuski K. (1967a): Perspektywiczny plan przebudowy drzewostanów leśnictwa doświadczalnego Siemianice na tle istniejących siedliskowych typów lasu. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 21: 483-523.
Magnuski K. (1967b): Analiza porównawcza struktury i przyrostów drzewostanu jodłowego, świerkowego i jodłowo-świerkowego. Rocz. WSR Pozn. 34: 197-211.
Magnuski K. (1968): Próba określania potencjalnych możliwości produkcyjnych lasu na tle diagnozy siedlisk i projektowanego składu gatunkowego drzewostanów. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 25: 101-133.
Magnuski K. (1972): Wpływ rodzaju rębni na wzrost dębu szypułkowego w pierwszych latach po założeniu upraw. Rocz. WSR Pozn. 57: 81-103.
Magnuski K. (1973): Badania nad sposobem określania możliwości produkcyjnych lasu. Rocz. AR Pozn. 43: 1-48.
Magnuski K. (1975): Wzrost upraw jodłowych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej. Sylwan 10: 16-26.
Magnuski K. (1976): Wzrost młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej. Sylwan 7: 49-56.
Magnuski K. (1978): Analiza działalności gospodarczej nadleśnictwa i ocena jej wpływu na stan lasu. Rocz. AR Pozn. 104: 25-35.
Magnuski K. (1979a): Określenie aktualnych i potencjalnych możliwości produkcyjnych lasu. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 48: 75-84.
Magnuski K. (1979b): Wpływ przerzedzenia na przyrost miąższości w drzewostanie dębowym zagospodarowanym rębnią częściową. Rocz. AR Pozn. 113: 35-45.
Magnuski K. (1979c): Wzrost sztucznych odnowień świerkowych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej. Sylwan 4: 31-38.
Magnuski K. (1980): Analiza i ocena dynamiki zmian produkcyjności lasu. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 50: 81-93.
Magnuski K. (1981a): Wpływ przerzedzenia na kształtowanie się produkcyjności w drzewostanie jodłowym. Sylwan 4: 33-39.
Magnuski K. (1981b): Zasoby, produkcyjność i produktywność lasów doświadczalnych Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rocz. AR Pozn. 132: 79-94.
Magnuski K. (1982a): Wpływ przerzedzenia na przyrost i produkcyjność przebudowywanego drzewostanu sosnowego. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom Nauk Leśn. Pozn. TPN 54: 67-73.
Magnuski K. (1982b): Produkcyjność drzewostanów sosnowych litych i sosnowych mieszanych z piętrem dolnym. Rocz. AR Pozn. 140: 91-98.
Magnuski K. (1985): Charakterystyka przyrodniczych warunków produkcji leśnej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski. Rocz. AR Pozn. 160: 109-122.
Magnuski K. (1986): Ocena wzrostu uprawy podokapowej oraz produkcyjność starodrzewia jako podstawa do przyszłej przebudowy drzewostanu. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN: 71-78.
Magnuski K. (1987): Przyrost i produkcyjność drzewostanu sosnowego przebudowywanego rębnią częściową. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 64: 59-64.
Magnuski K., Ważyński B., Żółciak E. (1968): Analiza rozwoju podrostu bukowego i dębowego jako podstawa do planowania przebudowy litych drzewostanów sosnowych. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 25: 135-157.
Magnuski K., Tomczak R. (1981): Wykorzystanie bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów do określania produkcyjności i kontroli produktywności obrębu leśnego. Rocz. AR Pozn. 132: 69-78.
Magnuski K., Magnuska M. (1981): Optymalizacja składów gatunkowych drzewostanów w zakresie kształtowania produkcyjności lasu. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom Nauk Leśn. Pozn. TPN 52: 31-99.
Magnuski K., Magnuska M. (1982): Porównanie produkcji rębnych drzewostanów sosnowych litych i sosnowych z piętrem dolnym. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 54: 75-81.
Magnuski K., Małys L. (1988a): Analiza niektórych elementów taksacyjnych drzewostanów dębowego i sosnowego powstałych z sadzenia na zrębie zupełnym z różnymi sposobami przygotowania gleby. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 66: 53-61.
Magnuski K., Małys L. (1988b): Dalsze wyniki badań nad wpływem rodzaju rębni na wzrost młodników dębowych (Quercus robur L.). Sylwan 11-12: 21-28.
Magnuski K., Małys L. (1991): Struktura niektórych elementów taksacyjnych jodły wprowadzonej przed 25 laty pod okap zróżnicowanego pod względem zadrzewienia przebudowywanego drzewostanu świerkowego. Rocz. AR Pozn. 219: 33-42.
Magnuski K., Jaszczak R. (1992): Produkcyjność przebudowywanych drzewostanów sosnowych. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 74: 61-67.
Magnuski K., Jaszczak R., Rybarski W. (1993): Rozmiar cięć przedrębnych a przyrost miąższości drzewostanów. Sylwan 3: 62-72.
Magnuski K., Małys L., Świtoń M. (1993): Struktura młodego pokolenia jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wzrastającej w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej. Sylwan 9: 69-75.
Magnuski K., Małys L., Rybarski W. (1994): Struktura młodego pokolenia buka (Fagus sylvatica L.) pod okapem przebudowywanego średniowiekowego drzewostanu sosnowego (Pinus sylvestris L.). Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 78: 113-119.
Magnuski K., Małys L. (1994): Struktura młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) występującego w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 78: 105-112.
Magnuski K., Małys L., Gołojuch P. (1997): Struktura dębu szypułkowego (Quercus robur L.) rosnącego w kępach po rębni gniazdowej zastosowanej do przebudowy starodrzewia sosnowego. Sylwan 7: 23-30.
Magnuski K., Małys L. (1997): Charakterystyka biometryczna drzewostanów o złożonej budowie i strukturze. Rocz. AR Pozn. 247, Leśn. 35: 45-64.
Magnuski K., Małys L. (1998a): Charakterystyka niektórych elementów taksacyjnych dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) pochodzących z sadzenia w różnych wariantach przygotowania gleby. Rocz. AR Pozn. 305, Leśn. 36: 81-88.
Magnuski K., Małys L. (1998b): Thickness, height and biological of european beech undercrop (Fagus sylvatica L.) in a reconstructed scots pine (Pinus sylvestris L.) stand. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry 1: 55-61.
Magnuski K., Małys L., Gałecki I. (1999): Charakterystyka niektórych cech wzrostu dębu szypułkowego (Quercus robur L.) rosnącego w kępach po rębniach zupełnej, częściowej i zupełnej gniazdowej. Rocz. AR Pozn. 311, Leśn. 37: 117-125.
Magnuski K., Małys L. (2000a): Ocena parametrów wzrostu jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłej w rzędach i grupach pod osłoną przebudowywanego negatywnego drzewostanu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Rocz. AR Pozn. 326, Leśn. 38: 127-134.
Magnuski K., Małys L. (2000b): Struktura niektórych cech wzrostu podrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w przebudowywanym drzewostanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Sylwan 11: 77-83.
Magnuski K., Jaszczak R., Małys L. (2001a): Struktura cech biometrycznych jodły pospolitej [Abies alba Mill.] pochodzącej z podsadzenia w przebudowywanym dzrewostanie świerkowym [Picea abies (L.) Karst.] o różnym stopniu przerzedzenia. Sylwan 3: 5-13.
Magnuski K., Jaszczak R., Małys L. (2001b): Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym [Picea abies (L.) Karst]. Sylwan 5: 67-80.
Mańka K., Przezbórski A. (1974): Fomes annosus (Fr.) Cooke and Peniophora gigantea Fr., and other fungi colonizing stumps of Pinus sylvestris L. Proceedings of the Fourth International Conference on Fomes annosus, Athens - Georgia, September 17-22, 1973. IUFRO-Section 24, Forest Service, US Dpt of Agriculture, Washington DC: 251-259.
Meixner J. (1964a): Krzywe wysokości, a dokładność określania miąższości drzewostanu za pomocą tablic miąższości drzew stojących. Rocz. WST Pozn., 23: 43-53.
Meixner J. (1964b): Ocena normalności rozkładów niektórych cech taksacyjnych drzew w drzewostanach sosnowych. Rocz. WSR Pozn., 23: 87-113.
Meixner J. (1964c): Zależność pomiędzy niektórymi cechami taksacyjnymi drzew w równowiekowym drzewostanie sosnowym. Rocz. WSR Pozn., 23: 87-113.
Meixner J. (1965a): Wyniki dotychczasowych badań nad pierśnicowymi liczbami kształtu. Rocz. WSR Pozn., 27: 157-164.
Meixner J. (1965b): Badania nad zmiennością pierśnicowej liczby kształtu, wysokości kształtu i miąższości strzał w drzewostanie sosnowym. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 17: 457-480.
Meixner J. (1966): Badanie nad dokładnością określania miąższości drzewostanu za pomocą niektórych metod drzew próbnych. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 21: 157-197.
Michalski J., Seniczak S. (1968a): Trichogramma parazit jajc korojedov (Coleoptera, Scolytidae). Streszcz. referatów XIII Międz. Kongr. Entomol., Moskva, s. 167.
Michalski J., Seniczak S. (1968b): Neizwiestnyj parazit jajc korojedov (Scolytidae) iz semejstva Trichogrammatidae (Chalcidoidea). Tr. Meżd. Ent. Kongr., Moskva, p. 73.
Michalski J., Seniczak S. (1974): Trichogramma semblidis (Aurv.) (Trichogrammatidae, Chalcidoidea) as a parasite of the bark beetle eggs of Leperisinus fraxini (Pans.) and Hylesinus crenatus (Fabr) (Scolytidae, Coloptera). Entomophaga, Paris, 19: 237-242.
Miler Z., Giefing D. F., Wołodkiewicz H. (1973): Rozmieszcznie i rodzaj guzów oraz sęków jako podstawa oceny jakości drewna olszy czarnej (Alnus glutinosa Gartner). Pr. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 36: 129-137.
Miler Z., Giefing D. F., Wronkowski W. (Dynamika zarastania sęków u dębu podkrzesanego w I klasie wieku. Pr. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 40: 69-79.
Miler Z., Giefing D. F. (1977): Dynamika zarastania sęków podkrzesanych u modrzewia i dębu. Pr. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 44: 115-124.
Miler Z., Rzeźnik Z. (1982): Ocena modrzewia z różnych proweniencji na podstawie własności technicznych drewna. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn. Pozn. TPN, t. 54: 97-105.
Miler Z., Rzeźnik Z. (1989): Zarastanie sęków u modrzewia różnego pochodzenia. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn. Pozn. TPN, t. 68: 47-53.
Miś R. (1965): Analiza rozwoju odnowień bukowych i jodłowych w drzewostanie sosnowym zagospodarowanym rębnią gniazdową. Rocz. WSR Pozn. 27: 179-191.
Miś R. (1967): Analiza odnowień sosnowych w drzewostanie sosnowym zagospodarowanym rębnią gniazdową. Rocz. WSR Pozn. 34: 213-221.
Modrzyński J. (1975): Udatność upraw dębowo-mieszanych (pochodzących z sadzeń gniazdowych i rzędowych) a kształtowanie się niektórych czynników ekologicznych. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. Pozn. PTN 40: 94-108.
Modrzyński J. (1975): Udatność upraw dębowo-mieszanych (pochodzących z sadzeń gniazdowych i rzędowych a kształtowanie się niektórych czynników ekologicznych. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 40: 93-108.
Modrzyński J. (1988): Próba wyjaśnienia zakłóceń w rytmie zawiązywania paków szczytowych u proweniencji świerka (Picea Abies (L.) Karst) z różnych wysokości nad poziomem morza. Rocz. AR Pozn. 190: 61-77.
Modrzyński J. (1989): Środowiskowe przystosowanie i pochodzenie świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karts.) w Karkonoskim Parku Narodowym. Rocz. AR Pozn. 192: ss. 103 (praca habilitacyjna).
Modrzyński J. (1991): Pochodzenie i ekologiczna adaptacja świerka w Sudetach i Karpatach. [W]: Fabijanowski J., Jaworski A., Starzyk J., Wróblewska I. (red.): Zagospodarowanie lasów górskich. Synteza wyników badań naukowych przeprowadzonych w latach 1986-1990 w programie CPBR 10.20. AR Kraków, Wydz. Leśn.: 56-65.
Modrzyński J. (!995): Altitudinal Adaptation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) progeniens indicates small role of introduced Populations in the Karkonosze Mountains. Silv. Genetica 44: 70-75.
Modrzyński J. (1996): Badania nad ekologiczną adaptacją świerka pospolitego. [W]: Ceitel J. (red.) Konferencja naulowa z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin Prof. dr hab. Stanisława Szymańskiego: Hodowla lasu w proekologicznym modelu gospodarki leśnej. LZD Siemianice 19-20.09.1996: 59-68.
Modrzyński J., Ceitel J., Mroziński P. (2000): O potrzebie badań swoistych ekosystemów powstających pod wpływem różnych gatunków drzew leśnych. Prz. Leśn. 4: 11.
Moliński W., Helińska-Raczkowska L. (1980): Ciśnienie pęcznienia drewna zmodyfikowangeo polisterynem. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 280: 89-101.
Moliński W., Fabisiak E., Browarski R. (2000): Prędkość propagacji ultradźwięku w drewnie napięciowym buka (Fagus sylvatica L.). Mat. Konf. Nauk. SGGW Warszawa "Drewno- materiał wszechczasów": 179-184.
Moliński W., Fabisiak E., Porwolik K. (2000): Prędkość propagacji ultradźwięku w drewnie naciskowym. Zesz. Probl. Bad. Nieniszczące 5: 85-92.
Morze Z. (1981): Problemy emisji formaldehydu z płyt wiórowych. Biuletyn Informacyjny Ośrodka badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych 2: 137-141.
Morze Z., Kinastowski S., Łęcka J. (1980): Metody ograniczania emisji formaldehydu z płyt wiórowych. Pr. Nauk. Unst. Tech. Bud., Ser. Konferencje 1980, 35: 206-212.
Morze Z., Łęcka J. (1982): Próby zmniejszenia ilości wolnego formaldehydu wydzielającego się podczas prasowania kobierca wiórów oraz z płyty wiórowej. Rocz. AR Pozn. 136: 95-103.
Morze Z., Łęcka J. (1983a): Emisja formaldehydu z drevotriesovych dosak lepenych aminoplastami. Drevo 4: 131-133.
Morze Z., Łęcka J. (1983b): Badania nad emisją formaldehydu z płyt wiórowych. Przem. Drzewny 4: 12-15.
Mroczkiewicz L. Urbański K. (1960): Zagadnienie inwentaryzacji i zagospodarowania luk w drzewostanach. Sylwan 7: 7-19.
Mroczkiewicz L., Urbański K. (1965): Kartografia typów siedliskowych lasu. Sylwan 6: 21-26.
Nebe W., Rzeźnik Z. (1982): Zur Ernährung der Lärche im 11-jährigen Provenienzversuch Siemianice. Beitr. Forstwirtsch., Berlin, H.1: 40-46.
Oleksyn J., Modrzyński J., Prus-Głowacki W., Reich P. B., Tjoelker M. G. (1997): Możliwości zastosowania istniejących doświadczeń leśnych do poznania ekofizjologicznych i genetycznych mechanizmów interakcji drzew i środowiska. Sylwan 4: 103-117.
Pilarski J., Flotyński J. (1963): Kwas siarkowy płynny czy w postaci pasty kaolinowej przy intensywnym żywicowaniu chemicznym? Sylwan 4: 35-42.
Przebórski A. (1974a): Zagadnienie huby korzeni na tle mikologicznej analizy pniaków sosnowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 160: 47-86.
Przebórski A. (1974b): Wpływ okresu ekspozycji pniaków sosny zwyczajnej na ich zasiedlenie przez grzyb Fomes annosus (Fr.) Cke i przez inne grzyby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 160: 87-111.
Reich P. B.., Oleksyn J., Modrzyński J., Tjoelker M. G. (1996): Evidence that longer needlle retetion of spruce and pine populations at high elevations and high latitudes is largely a phenotypic response. Tree Physiology 16: 643-647.
Rogaliński K., Flotyński J. (1961): Wpływ stężenia kwasu siarkowego dozowanego w postaci pasty kaolinowej na wydajność żywiczną drzewostanu sosnowego. Sylwan 4: 77-81.
Rogaliński K., Koprowski E., Bykowski J., Flotyński J. (1961): Wpływ przemieszczania blaszek ściekowych przy przewieszaniu zbiorników na wydajność zywicy sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.). Sylwan 6: 51-57.
Rzeźnik Z. (1976): Badania buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) polskich proweniencji. Rocz. AR Pozn. 72: 1-37.
Rzeźnik Z. (1978a): Modrzew różnych krajowych proweniencji na powierzchni w LZD Siemianice. PAN, Instytut Dendrologii w Kórniku, Sympozjum "Stan prac nad proweniencjami sosny, świerka i modrzewia w Polsce oraz perspektywy badań populacyjnych tych gatunków", Kórnik, 5-6 czerwiec 1978, s.7
Rzeźnik Z. (1978b): Sosnowe powierzchnie porównawcze proweniencji krajowych w LZD Murowana Goślina i Siemianice. [W]: Sympozjum "Stan prac nad proweniencjami sosny, świerka i modrzewia w Polsce oraz perspektywy badań populacyjnych tych gatunków. Kórnik, 5-6 czerwiec 1978, s.3.
Rzeźnik Z. (1980a): Zmiany w jakości drzew sosny zwyczajnej po cięciu pielęgnacyjnym na powierzchni proweniencyjnej w LZD Siemianice. Rocz. AR Pozn. 123: 141-152.
Rzeźnik Z. (1980b): Przydatność hodowlana krajowych proweniencji modrzewia. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn., Pozn. TPN, t. 50: 127-137.
Rzeźnik Z. (1981): Porównanie wielkości aparatu asymilacyjnego u drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) krajowych proweniencji na uprawie w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice. Rocz. AR Pozn. 132: 145-151.
Rzeźnik Z. (1989): Wyniki selekcji indywidualnej i populacyjnej drzew leśnych. Kom. Nauk Leśnych i Drzewnych Oddz. PAN w Poznaniu oraz Wydział Leśny AR w Poznaniu, Sesja naukowa "Osiągnięcia nauk leśnych w zakresie hodowli lasu w Wielkopolsce", Poznań, 26 wrzesień 1986 r.. Rocz. AR Pozn. 204: 11-21.
Rzeźnik Z. (1995): Larch (Larix decidua Mill.) of Polisch Provenances on Experimental Areas in Poland. Paper submitted for publication in the proceedings of the Symposium on Ecology and Management of Larix Forests: A Look Ahead, Whitefish, MT, USA. October 5-9 1992, United States Department of Agriculture Forest Service, Intermountain Research Station, May 1995: 438-446.
Rzeźnik Z., Handl H. (1977): Niektóre cechy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) różnych krajowych pochodzeń. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn. Pozn. TPN, T.44: 149-155.
Seniczak S. (1968): Zasiedlanie stref koron świerkowych przez korniki i towarzyszącą im entomofaunę, w zależności od piętra drzewostanu w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, Poznań, 25: 325-354.
Seniczak S. (1971/72a): Morphology of developmental stages of Oppia ornata (Oudem.) and Oppia nova (Oudem.) (Acarina, Oribatei). Bull. Soc. Lett. Poznań, D, 12/13: 181-197.
Seniczak S. (1971/72b) Morphology of developmental stages of Pilogalumna tenuiclava (Berl.) and Pergalumna nervosa (Berl.). Bull. Soc. Lett. Poznań, D, 12/13: 199-213.
Seniczak S. (1973) Pionowe rozmieszczenie roztoczy nadrzewnych na niektórych gatunkach drzew w różnych typach siedliskowych lasu. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, Poznań , 36: 171-189.
Seniczak S. (1974): Charakterystyka ekologiczna wybranych mechowców nadrzewnych (Acarina, Oribatei) występujących w młodnikach dwóch typów siedliskowych lasu. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 37: 183-198
Seniczak S. (1977): Morphology of developmental stages of Calvolia fraxini E. Turk et F. Turk (Acarina, Tyroglyphidae). Bull. Soc. Sci. Lett. Poznań, D, 17: 183-208.
Sobański Ł. (1971): Próba oceny podziału zysku leśnych zakładów doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 32: 179-184.
Sobański Ł. (1972): Ocena majątku trwałego leśnych zakładów doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 34: 203-210.
Sobański Ł. (1973): Ocena finansowania prac naukowo-badawczych leśnych zakładów doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 36: 191-199.
Sobański Ł. (1974): Zagadnienia rozliczeń leśnych zakładów doświadczalnych z budżetem w systemie rozrachunku gospodarczego. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 38 (rozprawa habilitacyjna).
Sobański Ł. (1975): Teoretyczne uogólnienia i uzasadnienie nowego modelu rozliczeń finansowych lesnych zakładów doświadczalnych z budżetem. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 40: 109-115.
Sobański Ł. (1980): Analiza nakładów finansowych na prace badawcze w leśnych zakładach doświadczalnych Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 50: 137-143.
Stachowiak P. (1986): Chrząszcze (Coleoptera) foliofagi w uprawach i młodnikach sosny (Pinus sylvestris L.). Maszynopis, Kat. Entomol. Leś.
Stachowiak P. (1991a): Skład gatunkowy, dynamika liczebności i fenologia chrząszczy (Coleoptera) foliofagów w uprawach i młodnikach sosnowych. Rocz.AR Pozn. 219, Leśn. 28: 69-85.
Stachowiak P. (1991b): Wpływ siedlisk leśnych na liczebność i szkodliwość foliofagicznych owadów w uprawach i młodnikach sosnowych. Rocz. AR Pozn. 231, Leśn. 29: 93-98.
Stachowiak P. (1992): Zależność wielkości szkód wyrządzanych przez foliofagiczne owady od sposobu założenia upraw sosnowych i od stanowiska biosocjalnego drzewek. Rocz. AR Pozn. 241, Leśn. 30: 117-123.
Szmidt A. (1975a): Niektóre dane z ekologii i bionomii Itoplectis conquisitor (say.) (Hymenoptera, Ichneumonidae) - północnoamerykańskiego pasożyta w aspekcie jego masowych hodowli i możliwości aklimatyzacji w Polsce. Pol. Pismo Entomol. 45: 639-651.
Szmidt A. (1975b): Wstępne badania nad konkurencją międzygatunkową pasożytów: importowanym Itoplectis conquisitor (Say.) i rodzimym Coccigomimus turionellae (L.) (Hym. Ichneumonidae). Rocz. AR Pozn. 53-62.
Szmidt A. (1977): Porównanie wyników kontroli liczebności populacji poprocha cetyniaka (Bupalus piniarus L.) opartej na jesiennych poszukiwaniach szkodników sosny i chemicznej kontroli zasiedlenia koron drzew. Sylwan 10: 11-17.
Szmidt A. (1979): Perspektywy introdukcji i aklimatyzacji Itoplectis conquisitor i Coccigomimus turionellae L. (Ichneumonidae) w Polsce. Dokłady Sympozjuma WODB, Kijev 20-23 najabr., 1979, 36: 44.
Szmidt A. (1982): Możliwość zwiększenia gęstości populacji rodzimego pasożyta Coccigomimus turionellae L. (Ichneumonidae). Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 54: 145-152.
Szmidt A. (1983a): Occurence of parthenogenesis in Hylobius abietis L. (Coleoptera, Curculionidae) Pol. Pismo Entomol. 53: 191-194.
Szmidt A. (1983b): Profilaktyczna metoda ograniczania szkód od szeliniaka (Hylobius Schonh.). Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 56: 123-128.
Szmidt A., Stachowiak P. (1980): Srophosoma capitatum Deg. (Coleoptera, Curculionidae), nasilenie występowania chrząszczy, ich wybiórczość żerowa oraz szkodliwość. Pr. kom. Nauk Roln. i Nauk Leśn. Pozn. TPN 50: 145-153.
Szmidt A., Korczyński I. (1981): Zur Prognose des Grossen braunen Russelkafers (Hylobius abietis L.) in dre VR Polen.TU Dresden, Wissenschaftliche Tagung der Sektion Forstwirtschaft, DDR, 14 bis 16 Oktober, 1981 : 202-211.
Szymański S. (1966): Wzrost i morfologia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach gniazdowych i rzędowych powstałych z sadzenia. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. Pozn. TPN 22 (2): 1-74.
Szymański S. (1975): Wstępne wyniki badań tempa wzrostu w pierwszej młodości kilku ważniejszych gatunków drzew leśnych na siedlisku boru mieszanego świeżego. [W]: Gospodarka leśna i drzewna na tle nowoczesnej ochrony środowiska. Referaty na Zjazd Absolwentów Wydziału Leśnego, AR Poznań: 36-43.
Szymański S. (1977): Zastosowanie gniazdowej metody uprawy dębu (wg Ogijewskiego) na bogatych siedliskach. Sylwan 9: 43-55).
Szymański S. (1982): Wzrost niektórych gatunków drzew leśnych w pierwszych 10 latach życia na siedlisku boru mieszanego świeżego. Sylwan 7 11-29.
Szymański S. (1983): Wyniki 30-letnich doświadczeń oraz instrukcja stosowania gniazdowej uprawy dębu. Sylwan 9-10: 109-114.
Szymański S. (1986): Die Begr(ndung von Eichenbest (nden in "Nest-Kulturen" (Eine wirksame und sparsame Methode des Waldbaus auf wuchsigen Standorten). Forst- u. Holzwirt, 41 (1): 3-7.
Szymański S. (1994): Ergebnisse zur Begrundung von Eichenbest (nden durch die Nestermethode. Mater. Wilhelm-Leopold Pfeil Preis 1994: 29-41.
Szymański S. (1999a): Gniazdowa metoda uprawy dębu. W: Naturalizacja leśnych czynności gospodarczych. Konferencji naukowa dla uczczenia 80-lecia urodzin Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Urbańskiego. Wydaw. AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań: 129-134..
Szymański S. (1999b): Gniazdowa metoda uprawy dębu. [W]: Mater. Konferencji naukowej "Naturalizacja leśnych czynności hodowlanych", Poznań - Siemianice 6-8. 09. 1999: 35-36.
Szymański S., Ceitel J. (1985): Fenotypowe cechy rozpoznawcze przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych różnego wieku i bonitacji siedliska. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. Pozn. TPN 60: 149-157.
Szymański S., Ceitel J. (1989): Charakterystyka klimatu leśnictwa Doświadczalnego Wielisławice (LZD Siemianice) na podstawie 20-letnich danych (1968-1987). Rocz. AR Pozn. 207: 129-146.
Turski M. (2000): Dokładność wzoru środkowego przekroju przy określaniu miąższości kłód odziomkowych sosny. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, t. 88: 127-135.
Urbański K. (1963a): Próby szczepienia sosny pospolitej. Sylwan 5: 51-57.
Urbański K. (1963b): Przechowywanie zrazów drzew iglastych do wiosennych szczepień. Las Pol. 23: 10-11.
Urbański K. (1964a): Metody charakteryzowania siedliskowych typów lasu na przykładzie Nadleśnictwa Doświadczalnego WSR Laski. Rocz. WSR w Poznaniu: 171-194.
Urbański K. (1964b): Wartość nasion jako kryterium oceny drzew doborowych. Las Pol. 22: 13-14.
Urbański K. (1965a): Z badań nad udatnością szczepień sosny pospolitej. Sylwan 4: 55-60.
Urbański K. (1965b): Wyniki kilkuletnich obserwacji obradzania wybranych drzew sosny pospolitej. Rocz. WSR w Poznaniu: 271-278.
Urbański K. (1965c): O szczepieniu sposobem "na miazgę". Las Pol. 22: 16.
Urbański K. (1967): Wpływ różnych sposobów rozmieszczenia na wzrost siewek sosny zwyczajnej w szkółkach. Rocz. WSR w Poznaniu: 313-370.
Urbański K (1972): Untersuchungsergebnisse über Pfropflen der Kiefer (Pinus silvestris L.) Mat. międzyn. konf. nauk. w sprawie kompleksowej racjonalizacji gospodarstwa leśnego i przemysłu drzewnego. Sekcja biologiczna. Zvolen: 430-441.
Urbański K. (1975): Wpływ gęstości siewu sosny zw. w szkółce na wzrost i rozwój jednorocznych siewek. Rocz. AR Pozn.: 63-74.
Urbański K. (1976): Wpływ stopnia wykształcenia pączka wierzchołkowego u jednorocznych sadzonek na udatność i wzrost sosny (Pinus silvestris L.). Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś. Pozn. TPN: 117-122.
Urbański K. (1978a): Badania nad dziedziczeniem cech drzew matecznych sosny pospolitej przez potomstwo generatywne powstałe z wolnego zapylenia. Mat. konf. "Stan prac nad proweniencjami sosny". Inst. Dendrologii PAN Kórnik: 9.
Urbański K. (1978b): Wpływ ciężaru nasion sosny pospolitej, pochodzących z różnych drzew, na wielkość jednorocznych siewek. Rocz. AR Pozn: 155-167.
Urbański K. (1981): Untersuchungsergebnisse über Versuchsjungbestande Gemeinen Kiefer die aus Samen einzelner Bäume verschiedener Qualität stammen. Mat. konf. nauk. Tharandt-Brno. Tharandt: 21-24.
Urbański K. (1982): Provenienzversuche mit Kiefer und Fichte norwegischer Herkunft in Polen. Mat. międzyn. konf. nauk. Zwolen: 215-222.
Urbański K. (1987): Wpływ suszy w latach 1982-1984 na przyrost wysokości polskich proweniencji świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice. Sylwan 4: 31-35.
Urbański K. (1997): Wpływ cech jakościowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na jej potomstwo generatywne. Sylwan 4 135-143.
Urbański K. (1998): Wyniki 30-letnich doświadczeń rodowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Materiały i dokumenty Kongresu Leśników Polskich t. II, referaty, Warszawa: 347-351.
Urbański K. (1999): Próba debaty nad stosowaniem punktowego siewu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Wyd. AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań: 143-148.
Ważyński B. (1963): Analiza struktury młodników sosnowych z zastosowaniem ksylometrycznego pomiaru miąższości. Rocz. WSR Pozn. 14: 189-207.
Ważyński B. (1964): Drzewa dorodne, pożyteczne i szkodliwe na tle klas biologicznych Krafta w 10-25-letnich drzewostanach sosnowych. Rocz. WSR Pozn. 23: 219-235.
Ważyński B. (1965): Dokładność określania niektórych elementów taksacyjnych w niepielęgnowanych drzewostanach sosnowych do lat 30 przy zastosowaniu retrospektywnej metody badania ich rozwoju. Rocz. WSR Pozn. 27: 279-286.
Ważyński B. (1967a): Bonitowanie drzewostanów sosnowych do lat 30. Rocz. WSR Pozn. 34: 263-274.
Ważyński B. (1967b): Struktura i dynamika rozwoju drzewostanów sosnowych I i II klasy wieku. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 21: 587-625.
Ważyński B. (1968a): Wykresy do szacowania procentowej liczby drzew o określonej pierśnicy i wysokości w nie pielęgnowanych drzewostanach sosnowych w wieku 10-25 lat. Rocz. WSR Pozn. 40: 215-220.
Ważyński B. (1968b): Współzależność niektórych cech taksacyjnych drzew w młodnikach sosnowych. Rocz. WSR Pozn. 40: 221-233.
Ważyński B. (1970): Przydatność drzew próbnych do odtwarzania wzrostu drzewostanów sosnowych II klasy wieku. Rocz. WSR Pozn. 48: 141-156.
Ważyński B. (1987): Produkcyjność pielęgnowanych i niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych II klasy wieku. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 64: 151-157.
Wesoły W., Urbański K., Barzdajn W. (1984): Kwitnienie i obradzanie sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) na plantacjach nasiennych. Sylwan 2: 33-41.
Zabielski B., Magnuski K., Ważyński B., Żółciak E. (1963): Analiza rozwoju odnowień dębowych w drzewostanie sosnowym zagospodarowanym rębnią gniazdową. Rocz. WSR Pozn. 14: 233-247.
Zabielski B. (1964a): Struktura przyrostu powierzchni przekroju pierśnicowego drzew w drzewostanach świerkowych na przykładzie N-ctwa Dośw. Laski. Rocz. WSR Pozn. 23: 289-305.
Zabielski B. (1964b): Wpływ wielkości i liczby powierzchni próbnych na dokładność określania elementów taksacyjnych w urządzaniu lasu. Rocz. WSR Pozn. 23: 307-315.
Zabielski B. (1967a): Struktura odnowień dębowych w rębni gniazdowej na przykładzie Nadleśnictwa Doświadczalnego Laski. Rocz. WSR Pozn. 34: 275-298.
Zabielski B. (1967b): Lasy Doświadczalne Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Wyd. WSR Pozn.: 1-125.
Zabielski B., Magnuski K. (1975): Wzrost jodły w odnowieniach podokapowych w okresie drugiego 5-lecia jej rozwoju pod osłoną drzewostanu świerkowego. Rocz. AR Pozn. 78: 75-87.
Zabielski B., Magnuski K. (1978a): Wpływ różnych sposobów przygotowania gleby na wzrost odnowień sosnowych i dębowych w warunkach rębni zupełnej. Rocz. AR Pozn., 96: 179-188.
Zabielski B., Magnuski K. (1978b): Wzrost jodły w rzędach i na placówkach w przebudowywanym drzewostanie sosnowym. Rocz. AR Pozn. 104: 143-148.
Zabielski B., Magnuski K. (1978c): Wpływ wykonawstwa zaleceń planu urządzania gospodarstwa leśnego na akumulację zapasu. Pr. Kom. Nauk Rol. Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN, 46: 167-176.
Zabielski B., Magnuski K. (1980): Wpływ przerzedzenia na przyrost pierśnicy, powierzchni przekroju i miąższości w drzewostanie sosnowym VI kl. w. zagospodarowanym rębnią częściową. Rocz. AR Pozn. 123: 177-189.
Żółciak E. (1965): Wyniki badań nad wpływem kierunku cięć i szerokości zrębu na rozwój jednorocznej uprawy sosnowej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski. Rocz. WSR Pozn. 27: 329-340.
Żółciak E. (1967): Metodyka i wyniki badań nad wpływem szerokości zrębu i kierunku cięć na wzrost i rozwój uprawy sosnowej. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 22, z. 4: 1-47.
Żółciak E. (1973): Analiza wzrostu uprawy sosnowej na zrębach różnej szerokości w zależności od kierunku cięć. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 36: 295-308.
Żółciak E. (1974a): Wpływ mikrorzeźby terenu na wzrost uprawy sosnowej na zrębie zupełnym. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 38: 249-257.
Żółciak E. (1974b): Badania nad trwałością wpływu ściany drzewostanu i kierunku cięć na wzrost młodnika sosnowego. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. Pozn. TPN 38: 269-283.
Żółciak E. (1979): Konfiguracja terenu jako źródło zróżnicowania wzrostu młodnika sosnowego. Rocz. AR Pozn. 113: 133-143.
Źródła (2001): Pisemne informacje o działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w LZD Siemianice, uzyskane od kierowników jednostek organizacyjnych oraz emerytowanych i byłych pracowników Uczelni.