Start Informacje ogólne Ochrona przyrody Stan ochrony przyrody

Ochrona przyrody w LZD Siemianice


Program Ochrony Przyrody dla Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice opracowano według „Instrukcji sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie”, zatwierdzonej do użytku służbowego 28.05.1996r. przez  MOŚZNiL i jest on integralną częścią „Planu Urządzania Lasu LZD Siemianice”, na okres od 01.01.2004r. do 31.12.2013r.

Na gruntach administrowanych przez LZD zinwentaryzowano 12,63ha lasów rezerwatowych. Pozostałą część gruntów LZD (5446,82 ha) stanowią lasy ochronne – lasy badawcze i doświadczalne.

Rezerwaty przyrody to:

- „Stara Buczyna w Rakowie” – ogólna powierzchnia 3,51 ha, celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny Melico-Fageum, na krańcu naturalnego zasięgu buka,

- „Oles w Dolinie Pomianki” – o powierzchni 3,09 ha, celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych typowego olesu Carici elongatae-Alnetum,

- „Las Łęgowy w Dolinie Pomianki” – o powierzchni 6,03 ha, celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu łęgu olszowego Circaeo-Alnetum.

Pomniki przyrody jako następna forma ochrony przyrody reprezentowane są na terenie LZD przez : 1 pojedyncze drzewo, 4 grupy drzew i 1 zespół pałacowo-parkowy. Na obszarze sąsiadującym z naszymi gruntami zlokalizowane jest ogół 10 pomników przyrody.

Stanowiska roślin objętych ochroną gatunkową, na naszym obszarze, podlegających ścisłej ochronie gatunkowej wyróżniono 8 gatunków i stwierdzono 14 gatunków chronionych częściowo.

Stanowiska zwierząt objętych ochroną gatunkową dotyczą dwóch stref ochronnych, wyznaczonych wokół gniazd ptaków, objętych ochroną gatunkową (orlik krzykliwy i bielik).

Północna część gruntów LZD Siemianice zaliczona została w 1996r. do obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”, teren ten obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny, o różnych typach ekosystemów o ogólnej powierzchni 2139,08 ha.

LZD Siemianice może pochwalić się także, zlokalizowanym na naszym terenie, stanowiskiem archeologicznym „Grodzisko Proślice” o pow. 3,21ha. Grodzisko ma nieustaloną bliżej chronologię, pochodzi ono prawdopodobnie z wczesnego średniowiecza.

Opr. A. Radomska-Barton