Start Informacje ogólne Ochrona przyrody Najcenniejsze drzewostany

„Ponieważ las jest najważniejszy”W 2003 roku SmartWood przyznał Leśnemu Zakładowi Doświadczalnemu w Siemianicach certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu FSC (Forest Stewardship Council).  Pożądaną  konsekwencją  tego wyróżnienia stały się coroczne audity okresowe, a po 5 latach audit recertyfikacyjny gospodarki lesnej.

W lipcu 2006 roku grupa robocza FSC-Polska zaadaptowała do warunków Polski KRYTERIA WYZNACZANIA LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH (HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS) W POLSCE. Zgodnie z ich metodyką na terenie LZD Siemianice wyróżniono następujące kategorie:

  • HCVF 1.1 – Obszary chronione, a w ich obrębie:

1.1.a) – lasy rezerwatowe – 12,63 ha

1.1.b) – lasy  w strefach „ochrony krajobrazowej”- lasy których celem jest zachowanie wartości historycznej w warunkach racjonalnej gospodarki. – 3,21 ha

1.2. - Ostoje i stanowiska zagrożonych i ginących gatunków – 95,54 ha

  • HCFV 3.2 – rzadkie i zagrożone w skali  Europy ekosystemy leśne (ujęte w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej), lecz w Polsce pospolitsze i występujące  wielkoobszarowo. Do tej grupy postanowiono zaliczyć  występujące na terenie Zakładu grądy i buczyny, których stan przyrodniczy siedliska leśnego określono na naturalny lub zbliżony do naturalnego. Łącznie zajmują one powierzchnię 1559,87 ha, z czego:
  • Grądy w zespołach:

Galio silvatici Carpinetum corydaletosum               -  15,33 ha
Galio silvatici Carpinetum halcetosum mollis        -  967,59 ha
Galio silvatici Carpinetum lathyrethosum verni      - 3,02 ha
Galio silvatici Carpinetum typicum                         - 283,29 ha

  • Buczyny w zespołach:

Luzulo pilosae – Fagetum phegopteridetosum        – 202,15 ha
Luzulo pilosae – Fagetum typicum                          - 88,49 ha


Proces wyróżnienia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie LZD Siemianice został poddany konsultacji społecznej. Szczegółowa lista poszczególnych wydzieleń leśnych  oraz ich rozmieszczenie na mapie dostępne jest w biurze  nadleśnictwa.

Opr. K. Ruda-Ertel