Start Informacje ogólne Ochrona przyrody HCVF


HCVF co to takiego?


HCVF, to skrót angielskiej nazwy High Conservation Value Forests. Te przetłumaczone na język polski kryteria  służą inwentaryzacji wyjątkowo cennych pod względem przyrodniczym lasów.

Warunki, jakim poddawane są podczas procesu klasyfikacji ekosystemy leśne muszą być zharmonizowane z innymi stosowanymi w Polsce procedurami , takimi jak np. wyznaczanie lasów ochronnych, czy też tworzenie form ochrony przyrody i planowaniem ich ochrony.

Już od 2006 roku lasy Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach zostały poddane analizie pod względem wszystkich kryteriów hcvf jakie zostały zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska.

Podczas ostatniej rewizji Planu Urządzenia Lasu w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice na lata 2014-2023 lista powierzchni klasyfikujących sie do poszczególnych grup hcvf została zaktualizowana.


Do  grupy 1 - HCVF1.1 -  Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych zaliczono 78,54 ha . Są to lasy w których nie jest prowadzona jakakolwiek gospodarka leśna


Do grupy 3 - HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy zaliczono 209,14 ha drzewostanów , na których zinwentaryzowano siedliska przyrodnicze w stanie zachowania A, czyli z typową fitocenozą i charakteryzujące sie strukturą zbliżoną do naturalnej. Na tych obszarach prowadzona jest normalna gospodarka leśna, jednak pod szczególnym monitoringiem dla wszelkich działalności człowieka.


Poniżej zamieszczono tabelę, w której wyszczególniono i opisano jakie zespoły leśne występujące na terenie LZD Siemianice,  spełniły wspomniane wyżej kryteriaZestawienie powierzchni cennych  ekosystemów
występujących na terenie LZD Siemianice, w których zinwentaryzowano
siedliska o stanie zachowania "A" PUL na lata 2014-2023


POWIERZCHNIOWY UDZIAŁ SIEDLISK CENNYCH W LZD SIEMIANICE (01.01.2015 R)

POWIERZCHNIA

KOD

NAZWA

67,96
9170
GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI I SUBKONTYNENTALNY
32,66
9190
KWAŚNE DĄBROWY
76,99
9110
KWAŚNE BUCZYNY
0,99
91E0*
ŁĘGI WIERZBOWE, TOPOLOWE, OLSZOWE I JESIONOWE
4,06
91F0
ŁĘGOWE LASY DĘBOWO-WIĄZOWO-JESIONOWE
23,34
91P0
WYŻYNNY JODŁOWY BÓR
3,14
9130
ŻYZNE BUCZYNY
209,14

RAZEM


UDZIAŁ POW. CENNYCH SIEDLISK W POSZCZEGÓLNYCH LEŚNICTWACH LZD SIEMIANICE  (01.01.2015 R)

 
9170
9190
911
91E0*
91F0
91P0
9130

razem
DOBRYGOŚĆ
4,13
1,31

WIELISŁAWICE
2,1
0,97
6,76
LASKI


2,22
MARIANKA0,75


3,14
CIECIERZYN
11,77
2,58
68,01
0,24
4,06


UNIESZÓW
49,96
27,823,34

 
67,96
32,66
76,99
0,99
4,06
23,34
3,14
209,14

 

Dodatkowe informacje dotyczące trybu udostępniania informacji na temat stosowanych sposobów ochrony szczególnych wartości lasów można uzyskać w siedzibie LZD Siemianice.